Problem z kontrolką i przesłaniem wartości do edit control

0

VS 2005 (C++), MFC, dialog based app, ASCII

Czesc. Dodałem do dialogu 2 kontrolki (edit control oraz slider control) przyporządkowałem im zmienne tak jak w kodzie. Komentarzami w stylu //*** zaznaczyłem kod, który wprowadziłem ręcznie. Ten przykład ma za zadanie spowodować wysłanie wartości położenia slider'a do pola edit control, przy każdym przesunięciu suwaka.

Robiąc to w VC++6 działa, lecz w VS2005 projekt kompiluje się jedynie nie ma reakcji ze strony funkcji OnHScroll() (wg mnie).

Czy ktoś mógłby mi pomóc? Może nastąpiły jakieś zmiany v.6 - v.2005, przez które to wszystko.

Oto kod:

// ExoSliderDlg.cpp : implementation file
//

#include "stdafx.h"
#include "ExoSlider.h"
#include "ExoSliderDlg.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#endif

// CExoSliderDlg dialog

CExoSliderDlg::CExoSliderDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
  : CDialog(CExoSliderDlg::IDD, pParent)
  , m_SliderValue(_T(""))
{
  m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
}

void CExoSliderDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
  CDialog::DoDataExchange(pDX);
  DDX_Control(pDX, IDC_SLIDER, m_Slider);
  DDX_Text(pDX, IDC_SLIDER_VALUE, m_SliderValue);
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CExoSliderDlg, CDialog)
  ON_WM_PAINT()
  ON_WM_QUERYDRAGICON()
  //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

// CExoSliderDlg message handlers

BOOL CExoSliderDlg::OnInitDialog()
{
  CDialog::OnInitDialog();

  // Set the icon for this dialog. The framework does this automatically
  // when the application's main window is not a dialog
  SetIcon(m_hIcon, TRUE);     // Set big icon
  SetIcon(m_hIcon, FALSE);    // Set small icon

  //**************************************************************** TUTAJ WPROWADZILEM KOD
m_Slider.SetRangeMin(1, false);
m_Slider.SetRangeMax(100, false);
m_SliderValue = "1";
UpdateData(FALSE);
//*********************************************************************** DOTAD
  return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control
}

// If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
// to draw the icon. For MFC applications using the document/view model,
// this is automatically done for you by the framework.

void CExoSliderDlg::OnPaint()
{
  if (IsIconic())
  {
    CPaintDC dc(this); // device context for painting

    SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0);

    // Center icon in client rectangle
    int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
    int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
    CRect rect;
    GetClientRect(&rect);
    int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
    int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;

    // Draw the icon
    dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
  }
  else
  {
    CDialog::OnPaint();
  }
}

// The system calls this function to obtain the cursor to display while the user drags
// the minimized window.
HCURSOR CExoSliderDlg::OnQueryDragIcon()
{
  return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);
}

//******************************************************************************* NAPISALEM TA FUNKCJE
void CExoSliderDlg::OnHScroll(UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar* pScrollBar) 
{
  // TODO: Add your message handler code here and/or call default

      if(nSBCode == SB_THUMBPOSITION) {
        m_SliderValue.Format("%ld", nPos);
      UpdateData(false);
      }

      else {
        CDialog::OnHScroll(nSBCode, nPos, pScrollBar);
      }

      CDialog::OnHScroll(nSBCode, nPos, pScrollBar);

}

a to plik .h:

// ExoSliderDlg.h : header file
//

#pragma once
#include "afxcmn.h"

// CExoSliderDlg dialog
class CExoSliderDlg : public CDialog
{
// Construction
public:
  CExoSliderDlg(CWnd* pParent = NULL);  // standard constructor

// Dialog Data
  enum { IDD = IDD_EXOSLIDER_DIALOG };

  protected:
  virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);  // DDX/DDV support

// Implementation
protected:
  HICON m_hIcon;

  // Generated message map functions
  virtual BOOL OnInitDialog();
  afx_msg void OnPaint();
  afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();
  //***************************************************************** DODALEM TA LINIJKE
afx_msg void OnHScroll(UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar* pScrollBar);

  DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
  CSliderCtrl m_Slider;
public:
  CString m_SliderValue;
};

w razie co zródła , tzn caly projekt jest tutaj. http://www.box.net/shared/eihgb1f15k

0

BEGIN_MESSAGE_MAP(CExoSliderDlg, CDialog)
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
Dodaj swoje OnHScroll

0

Gdzie i co dokładnie mam dodać?. Próbowałem dodać samą deklarację, potem całą definicję, wcześniej jedynie onHScroll() .. wywala błędy składniowe w OnInitDialog...
tak proste ze az za trudne dla mnie:P

0

Nie widzisz analogii ? :/

BEGIN_MESSAGE_MAP(CExoSliderDlg, CDialog)
    ON_WM_PAINT()
    ON_WM_QUERYDRAGICON()
    ON_H_SCROLL()
    //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

Btw, tak zerknąłem do helpa i CDialog nie ma metody OnHScrol, jedynie CWnd i nie jest ona wirtualna więc dlatego trzeba dodać handler (jak wyżej), oraz zamiast CDialog::OnHScrol daj CWnd::OnHScrol.

0

analogie widzialem choc nie zastosowalem podkreslnikow <wstyd>

error C3861: 'ON_H_SCROLL': identifier not found
potem pojawiaja sie wykinające wg mnei błedy:
error C2143: syntax error : missing '}' before '{'
error C2065: 'GetThisMessageMap' : undeclared identifier
itp

ale spoko. popatrzyłem trochę po plikach (poszukalem referencji do onHScroll) i znazazłem
#define ON_WM_HSCROLL()
dodałem to zamiast tego co mi poleciłeś i DZIAŁA :) Dziękuję

mógłbyś mi przybliżyć co zrobić aby pasek przesyłał wartość nie tylko gdy dokładnie na niego nacisnę i przesunę ale także gdy nacisnę obok niego, na sliderze czyli poziomym pasku (tak jakbym chciał przesunąć o pewien zakres ) bo slider skacze co pewien zakres wtedy. mam nadzieje, że wiesz o co mi chodzi.
Interesuje mnie jeszcze rakcja na klawisze strzałek... to samo. Wartość w polu edit się nie zmienia. Coś polecisz?

działa także bez zmiany na CWnd::OnHScroll. lecz jak mowisz metody cdialog takiej nie ma wiec zostawie CWnd
a tak poza tym to zdziwiłem się, że jakiś moder wy__słał do kosza mój post i ciekawe jak on powrócił? dzięki Twojej odpowiedzi?

0

No tak, zjadło mi się WM :p
Co do pytania - na razie korzystasz z wariantu SB_THUMBPOSITION:

if(nSBCode == SB_THUMBPOSITION)
Wywal ten warunek to śledzona będzie każda zmiana. Niestety przy pozostałych wariantach parametr nPos nie wskaże ci pozycji paska. Sprawdź jego pozycję metodą GetScrollPos.
Poczytaj też http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e14hhbe6.aspx

0
//te problemy, któe niżej opisałem i w kodzie chyba rozwiązałem, ale jak amsz jakieś uwagi to chętnie. chciałbym abyś odniósł się do treści ostatniego kodu i pytania pod nim

warianty SB_THUMBPOSITION: oraz SB_THUMBTRACK rozumiem reszty niestety nie bardzo.
Czy SB_LINELEFT i LINERIGHT to reakcja na naciśnięcie strzałek? powiedzmy, że coś zadziałało jednak przy puszczeniu przycisku do okienka wpisywana jest wartość "0".

CWnd::GetScrollPos(SB_VERT) zwraca mi ciągle 0 (sprawdziłem to warunkiem). Slider zmieniłem na vertical bo tak będzie pracował w wynikowej app.
Więc po jakiejkolwiek akcji na sliderze wyrzuca 0 (chociaż gdy przytrzymuje i przesuwam to pokazuje wartości pośrednie (czyli THUMBTRACK sam w sobie działa)) 0 pojawia się w okienku gdy puszczam suwak.
Rozumiem, że GetScrollPos mogę zapisać do zmiennej, którą potem prześlę do edit tak jak do tej pory:
m_SliderValue.Format("%ld", nazwa_zmiennej);
UpdateData(false);

moja funkcja:

void CExoSliderDlg::OnVScroll(UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar* pScrollBar) 
{
  // TODO: Add your message handler code here and/or call default

  UpdateData();
  int CurPos = m_Slider.GetScrollPos(SB_VERT);

  // Determine the new position of scroll box.
  switch (nSBCode)
  {
  case SB_LEFT:   // Scroll to far left.
    CurPos = 200;
    break;

  case SB_RIGHT:   // Scroll to far right.
    CurPos = 550;
    break;

  case SB_ENDSCROLL:  // End scroll.
    break;

  case SB_LINELEFT:   // Scroll left.
    if (CurPos > 200)
      CurPos--;
    break;

  case SB_LINERIGHT:  // Scroll right.
    if (CurPos < 550)
      CurPos++;
    break;

  case SB_PAGELEFT:  // Scroll one page left.
    {
      // Get the page size. 
      SCROLLINFO  info;
      m_Slider.GetScrollInfo(SB_VERT, &info, SIF_ALL);

      if (CurPos > 200)
        CurPos = max(200, CurPos - (int) info.nPage);
    }
    break;

  case SB_PAGERIGHT:   // Scroll one page right
    {
      // Get the page size. 
      SCROLLINFO  info;
      m_Slider.GetScrollInfo(SB_VERT, &info, SIF_ALL);

      if (CurPos < 550)
        CurPos = min(550, CurPos + (int) info.nPage);
    }
    break;

  case SB_THUMBPOSITION: // Scroll to absolute position. nPos is the position
    CurPos = nPos;   // of the scroll box at the end of the drag operation.
    break;

  case SB_THUMBTRACK:  // Drag scroll box to specified position. nPos is the
    CurPos = nPos;   // position that the scroll box has been dragged to.
    break;
  }

  // Set the new position of the thumb (scroll box).
  m_Slider.SetScrollPos(SB_VERT, CurPos);

  //CString szPosition;

  //szPosition.Format("%d", CurPos);
  //SetDlgItemText(IDC_POSITION, szPosition);

  m_SliderValue.Format("%ld", CurPos);
  UpdateData(FALSE);

  CWnd::OnVScroll(nSBCode, nPos, pScrollBar);

}

troche tracę siły : )

ale jednak coś dałem radę......

void CExoSliderDlg::OnVScroll(UINT nSBCode, UINT nPos, 
         CScrollBar* pScrollBar) 
{

  int CurPos = m_Slider.GetPos() -1 ; //-1 jest nie wazny

  if(nSBCode == SB_THUMBTRACK) 
  {
       //pusto
  }
  else
  {

m_SliderValue.Format("%ld", CurPos);

  CWnd::OnVScroll(nSBCode, nPos, pScrollBar);

  UpdateData(FALSE);

    }

}

Teraz jedynie chciałbym umiżliwić tej funkcji skok do określonego miejsca automatycznie a nie o jakąś wartość. To znaczy gdy naciskam poza suwakiem, ale na linii Slidera to powinien od razu suwak przestawić się w te miejsce a nie skokowo, powoli. Coś zasugerujesz?
ps. Get ScrollPos działa super chyba ze ScrollBarem a ze Sliderem GetPos. Ale mogę się mylić.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0