Słownik w dzrzewie BST

0

Witam! Mam wielką prośbę, mam program w C: słownik ang-pol w strukturze drzewa BST, ale nie jest mój i nie wiem niektórych rzeczy, a muszę na jutro umieć go wytłumaczyć na zajęciach. Może ma ktoś prostszy niż ten to prszę o wstawienie kodu, a jeśli nie to proszę chociaż ekspertów o wytłumaczenie zaznaczonych fragmentów kodu. Z góry dziękuję.

Oto kod:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct slowa { //deklaracja struktury zawierającej
char angielskie[30]; //słowa angielskie
char polskie [3][30]; //oraz trzy tłumaczenia polskie
int liczba;
};

struct wezel{
slowa dane;
wezel left;
wezel
right;
};

wezel *r=NULL;
slowa wczytaj() //funkcja typu slowa wczytująca słowo
{ //angielskie i jego tłumaczenia
slowa S; //deklaracja tablicy struktur S typu slowa
int a=1;
S.liczba=0;
printf("Slowo angielskie:"); //podanie słowa angielskiego
scanf("%s",S.angielskie); //i wpisanie go do struktury
while(a!=2){
printf("\n1-Dodaj tlumaczenie\n2-Koniec\nTwoj wybor:");//operacje na słowie
scanf("%d",&a);
if(a!=2){
printf("\nTlumaczenie %d:",S.liczba+1);//podanie tłumaczeń polskich
scanf("%s",&S.polskie[S.liczba]); //i zapisanie do struktury
S.liczba++;
}
};
return S; //zwrot tablicy struktur S
}

wezel search(char ang,wezel *r,wezel *p)
{
wezel
current=r;
p=NULL;
while (current!=NULL)
{
if(strcmp(ang,current->dane.angielskie)==0)
return current;
else if(strcmp(ang,current->dane.angielskie)>0){
p=current;
current=current->right;
}
else {
*p=current;
current=current->left;
}

}

if(current==NULL)return NULL;  

}
int insert(slowa e,wezel *r) //wstawianie słowa do drzewa
{
wezel
wynik,p;
if(
r==NULL) //jeśli drzewo jest puste
{
r=(wezel )malloc(sizeof(wezel));
(r)->dane.liczba=e.liczba;
strcpy((
r)->dane.angielskie, e.angielskie);
for (int i=0;i<e.liczba;i++)
strcpy((*r)->dane.polskie[i], e.polskie[i]);

  (*r)->left=NULL;
  (*r)->right=NULL;

    return 1;
}

    wynik=search(e.angielskie,*r,&p);
    if(wynik!=NULL)return 0;        //jeśli w drzewie znajduje sie
    else                  //juz taki wyraz
      {
      wezel *nowy=(wezel *)malloc(sizeof(wezel));
      nowy->dane.liczba=e.liczba;
      strcpy(nowy-> dane.angielskie, e.angielskie);
      for (int i=0;i<e.liczba;i++)
        strcpy(nowy-> dane.polskie[i],e.polskie[i]);

      nowy->left=NULL;
      nowy->right=NULL;         
      if (strcmp(e.angielskie,p->dane.angielskie)<0) p->left=nowy;  //jesli wyrazu nie ma w drzewie
      else p->right=nowy;
      return 1;
      }

}
FILE f;
void preorder (wezel
r)
{
if(r!=NULL)
{
fwrite((char*)&(r->dane),sizeof(slowa),1,f);
preorder(r->left);
preorder(r->right);
}
}

void zapis(char *sciezka) //zapis do pliku
{
f=fopen (sciezka,"wb"); //otwarcie
preorder(r); //zapis
fclose(f); //zamkniecie
}

void odczyt(char *sciezka) //odczyt z pliku
{
f=fopen(sciezka,"rb"); //otwarcie
slowa O;
if (f!=NULL){
while (fread(&O,sizeof(slowa),1,f)==1)
insert(O, &r); //wczytanie
fclose(f); //zamkniecie
}
else printf("ERROR:Blad odczytu lub podana sciezka jest nie prawidlowa!!!\nSprobuj jeszcze raz!!!\n");

}

void wyswietl(wezel *a) //funkcja wyswitlajaca slowo
{
for(int i=0;i<a->dane.liczba;i++)
{
printf("Tlumaczenia %d:%s\n",i+1,a->dane.polskie[i]);
}
}

int delate(slowa e,wezel *r,char usuwany){
wezel wynik,p,pomoc;
wynik=search(usuwany,(
r),&p);
if(wynik->left==NULL && wynik->right==NULL){
printf("oooooo");
if(wynik==(r)){
printf("tararaa");
free(
r);
(*r)=NULL;
return 1;

  }
  else if(strcmp(wynik->dane.angielskie,p->dane.angielskie)>0){
    printf("2 warunek");
    free(wynik);
    wynik=NULL;
    p->right=NULL;
    return 1;
  }
  else if(strcmp(wynik->dane.angielskie,p->dane.angielskie)<0){
    printf("3 warunek");
    free(wynik);
    wynik=NULL;
    p->left=NULL;
    return 1;
  }
}
else if(wynik->left==NULL || wynik->right==NULL){
    if(wynik->right==NULL){
  printf("ssssssss11");
      if(wynik==(*r)){
      printf("cccccc11");
      (*r)=(*r)->left;
      free(wynik);
      return 1;
    }
    else {
      p->left=wynik->left;
      free(wynik);
      return 1;
    }
  }
  if(wynik->left==NULL){
    if(wynik==(*r)){
      (*r)=(*r)->right;
      free(wynik);
      return 1;
    }
    else {
      p->right=wynik->right;
      free(wynik);
      return 1;
    }
  }
}
else if(wynik->left!=NULL && wynik->right!=NULL){
  printf("zzzzzz");
  int l=rand()%1;
  if(l==0){
    wezel *temp=wynik->left,*pomocnik=wynik;
    while(temp->right!=NULL){
      pomocnik=temp;
      temp=temp->right;
    }
    if(wynik==*r){
      strcpy((*r)->dane.angielskie,temp->dane.angielskie);
      (*r)->dane.liczba=temp->dane.liczba;
      for(int i=0;i<(*r)->dane.liczba;i++)
        strcpy((*r)->dane.polskie[i],temp->dane.polskie[i]);
      if(temp->left!=NULL)pomocnik->right=temp->left;
      free(wynik);
      free(temp);
      return 1;
    }
    else{
      strcpy(wynik->dane.angielskie,temp->dane.angielskie);
      wynik->dane.liczba=temp->dane.liczba;
      for(int i=0;i<wynik->dane.liczba;i++)
        strcpy(wynik->dane.polskie[i],temp->dane.polskie[i]);
      if(temp->left!=NULL)pomocnik->right=temp->left;
      free(temp);
      return 1;
    }
  }
  if(l==1){
    wezel *temp=wynik->right, *pomocnik=wynik;
    while(temp->left!=NULL){
      pomocnik=temp;
      temp=temp->left;
    }
    if(wynik==*r){
      strcpy((*r)->dane.angielskie,temp->dane.angielskie);
      (*r)->dane.liczba=temp->dane.liczba;
      for(int i=0;i<(*r)->dane.liczba;i++)
        strcpy((*r)->dane.polskie[i],temp->dane.polskie[i]);
      if(temp->right!=NULL)pomocnik->left=temp->right;
      free(wynik);
      free(temp);
      return 1;
    }
    else{
      strcpy(wynik->dane.angielskie,temp->dane.angielskie);
      wynik->dane.liczba=temp->dane.liczba;
      for(int i=0;i<wynik->dane.liczba;i++)
        strcpy(wynik->dane.polskie[i],temp->dane.polskie[i]);
      if(temp->right!=NULL)pomocnik->left=temp->right;
      free(temp);
      return 1;
    }
  }
}

}

int menu()
{
int z;
printf("\n1-Dodaj\n");
printf("2-Usun\n");
printf("3-Znajdz\n");
printf("4-Zapisz\n");
printf("5-Wczytaj\n");
printf("6-Koniec\n");
scanf("%d",&z);
return z;
}

int main()
{

wezel *p,*wynik;  
char ang[30],usuwany[30];
int z;
slowa S;
char sciezka[100];
do 
{
  z=menu();
  switch(z)
  {
    case 1: S=wczytaj();insert(S,&r);break;
    case 2: printf("Podaj slowo do usuniecia:");
    scanf("%s",usuwany);

    wynik=search(usuwany,r,&p);
    if (wynik==NULL) printf ("Brak takiego slowa !!!\n");
    else delate(S,&r,usuwany);

    break;
    case 3:printf("Znajdz tlumaczenie slowa:");
    scanf("%s",ang);
    wynik=search(ang,r,&p);
    if (wynik==NULL) printf("Brak tlumaczen slowa !!!\n");
    else wyswietl(wynik);
    break;
    case 4:printf("Podaj sciezke pliku do zapisu:");
    scanf("%s",sciezka);
    zapis(sciezka);
    break;
    case 5:printf("Podaj sciezke pliku do odczytu:");
    scanf("%s",sciezka);
    odczyt(sciezka);
    break;
  }
}while (z!=6);
return 0;

}

0

// skoro robisz to na drzewie to definiując tą strukturę definijesz węzeł w drzewie, czyli punkcik z którego
// wychodzą kolejne gałęzie
struct wezel{         
    slowa dane;        // aby mieć dostęp do słów 
    wezel *left;        // wskaźnik na element po lewej stronie od węzła 
    wezel *right;      // wskaźnik na element po prawej stronie od węzła
};
wezel *search(char *ang,wezel *r,wezel **p)     
{                          
    wezel *current=r;   // wskaźnik na aktualną pozycję w drzewie
    *p=NULL;         // jakiś wskaźnik pomocniczy
    while (current!=NULL) // dopóki aktualna pozycja jest różna od NULL czyli jest co przeglądać
    {
        if(strcmp(ang,current->dane.angielskie)==0) // jeśli znalazł słówko to zwraca wskażnik na                  
                                          // aktualną pozycję
            return current;
        else if(strcmp(ang,current->dane.angielskie)>0){ // jeśli nie to przechodzimy do elementu po prawej stronie
            *p=current;
            current=current->right;
        }
        else {
            *p=current;
            current=current->left; // przechodzimy do elementu po lewej stronie od węzła
        }

    }

    if(current==NULL)return NULL;    // jeśli current = NULL to znaczy, że jest to już koniec drzewa
}
int insert(slowa e,wezel **r)              //wstawianie słowa do drzewa
{
  wezel *wynik,*p;
    if(*r==NULL)                    //jeśli drzewo jest puste
    {
        *r=(wezel *)malloc(sizeof(wezel));   // alokacja pamięci
        (*r)->dane.liczba=e.liczba;        // uzupełanianie zmiennych
        strcpy((*r)->dane.angielskie, e.angielskie); // jw.
    for (int i=0;i<e.liczba;i++)
    strcpy((*r)->dane.polskie[i], e.polskie[i]);  // jw.

        (*r)->left=NULL;  // tworzenie końcowych elementów drzewa o wartości NULL
        (*r)->right=NULL;

            return 1;
    }

            wynik=search(e.angielskie,*r,&p);
            if(wynik!=NULL)return 0;        //jeśli w drzewie znajduje sie
            else                  //juz taki wyraz
                {
                wezel *nowy=(wezel *)malloc(sizeof(wezel));  // znowu alokacja pamięci
                nowy->dane.liczba=e.liczba;            // uzupełanianie pól struktury
                strcpy(nowy-> dane.angielskie, e.angielskie); // uzupełanianie pól struktury
                for (int i=0;i<e.liczba;i++)
                    strcpy(nowy-> dane.polskie[i],e.polskie[i]); // uzupełanianie pól struktury

                nowy->left=NULL;  // tworzenie końcowych elementów drzewa
                nowy->right=NULL;                 
                if (strcmp(e.angielskie,p->dane.angielskie)<0) p->left=nowy;  //jesli wyrazu nie ma w drzewie
        else p->right=nowy;
                return 1;
                }

}

Tyle zdążyłem, a teraz musze do pracy spadać ....

0

Dzięki resztę sam większość jakoś doSZEDŁem, trochę pościemniałem i dostałem 15/16 pkt.

0

A jeszcze tak z ciekawości zapytam czy dałoby się to napisać prościej, tzn. skrócić trochę kod nie tracąc obecnej funkcjonalności?

0

aXe jeśli możesz to wyślij na melika plik *.ccp [email protected]

0

Po co mam ci wysyłać na meila jak masz cały program w tym poście :-D Wystarczy tylko kopiuj i wklej uŻyć

0

na pewno dalo by sie szalenie skrocic, jesli bys uzyl kontenera i algorytmow z STL, drzewa binarne i zoptymalizowane na nie algorytmy sa juz zrobione

0

Robiłem tak ale się nie da wyskakuje 1 błąd ".cpp(309) : fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive
Error executing cl.exe." Co ci zależy mi go wysłać?

0

Wylacz w opcjach kompilatora (visual?) opcje 'use precompiled headers' - to bedzie hulac.

0

A gdzie ta opcja jest? Używam M Visual c++ 98!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0