Przesyłanie obrazu przez TCP klient-serwer (Asynchroniczny serwer)

0

Witam, mam problem z odbiorem danych po stronie klienta. Wykorzystuję asynchroniczny serwer w którym chcę wysyłać obraz.
Oto kod źródłowy serwera:


  public class StateObject
  {
    // Gniazdo klienta.
    public Socket workSocket = null;
    // Rozmiar bufora odbioru.
    public const int BufferSize = 1024;
    // Bufor odbioru.
    public byte[] buffer = new byte[BufferSize];
    // Odebrany ciąg danych.
    public StringBuilder sb = new StringBuilder();
  }

  public class AsynchronousSocketListener : Form1
  {
    public static ManualResetEvent allDone = new ManualResetEvent(false);

    public AsynchronousSocketListener()
    {
    }

    public static void StartListening()
    {

      // Utworzenie lokalnego punktu końcowego dla gniazda.
      IPHostEntry ipHostInfo = Dns.Resolve(Dns.GetHostName());
      IPAddress ipAddress = ipHostInfo.AddressList[0];
      IPEndPoint localEndPoint = new IPEndPoint(ipAddress, socketIn);

      // Stworzenie gniazda TCP/IP.
      Socket listener = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

      try
      {
        listener.Bind(localEndPoint);
        listener.Listen(100);

        while (true)
        {
          // Ustaw zdarzenie do stanu niesygnalizowanego.
          allDone.Reset();

          // Włącz asynchroniczne gniazdo do nasłuchiwania połączeń.
          listener.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptCallback), listener);

          allDone.WaitOne();
        }

      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e.ToString());
      }

      Console.WriteLine("\nPress ENTER to continue...");
      Console.Read();
    }

    public static void AcceptCallback(IAsyncResult ar)
    {
      allDone.Set();

      Socket listener = (Socket)ar.AsyncState;
      Socket handler = listener.EndAccept(ar);

      // Stwórz obiekt stanu.
      StateObject state = new StateObject();
      state.workSocket = handler;

      obraz = makeScreenShot();

      // Konwertuj obraz na dane typu byte
      MemoryStream ms = new MemoryStream();
      obraz.Save(ms, ImageFormat.Jpeg);
      byte[] byteObraz = ms.GetBuffer();
      ms.Close();

      // Rozpocznij wysyłanie danych do urządzenia zdalnego.
      handler.BeginSend(byteObraz, 0, byteObraz.Length, 0, new AsyncCallback(SendCallback), handler);
    }

    private static void SendCallback(IAsyncResult ar)
    {
      try
      {
        Socket handler = (Socket)ar.AsyncState;

        // Zakończ wysyłanie danych do urządzenia zdalnego.
        int bytesSent = handler.EndSend(ar);
        string test = bytesSent.ToString();
        MessageBox.Show("Sent " + test + " bytes to client.",test);

        handler.Shutdown(SocketShutdown.Both);
        handler.Close();

      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e.ToString());
      }
    }
  }
}

Niestety po stronie klienta otrzymuję wyjątek dla metody ReadBytes klasy BinaryReader że parametr count musi być nieujemny. Po sprawdzeniu debuggerem wartość ta rzeczywiście jest ujemna. Wnioskuję że dane w ogóle nie dotarły pomimo że po stronie serwera otrzymałem komunikat że:
"Sent " + test + " bytes to client."
Poniżej znajduje się kod klienta:

  public partial class Form1 : Form
  {

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      backgroundWorker1.RunWorkerAsync(); 
    }

    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      string host = textBox1.Text;
      int port = System.Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value);

      try
      {
        TcpClient klient = new TcpClient(host, port);

        NetworkStream ns = klient.GetStream();
        while (klient.Connected)
        {
          byte[] obrazByte;
          using (BinaryReader odczytObrazu = new BinaryReader(ns))
          {
            int rozmiarObrazu = odczytObrazu.ReadInt32();
            obrazByte = odczytObrazu.ReadBytes(rozmiarObrazu);
          }
          using (MemoryStream ms = new MemoryStream(obrazByte))
          {
            Image obraz = Image.FromStream(ms);
            pictureBox1.Image = obraz;
          }
        }
        klient.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());

      }
     }
    }
  }

Moim zamiarem jest ciągłe wysyłanie obrazu jeden za drugim aby otrzymać przyzwoity framerate (tak wiem że z tym jest temat rzeka, ale na razie nie zagłębiam się skoro nie poradzę wysłać jednego obrazu).

0

Trochę offtop, ale czemu nie napiszesz tego z użyciem async/await(TAP) tylko bawisz się w IAsyncResult?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0