ShortInt

Adam Boduch

ShortInt - typ całkowity języka Delphi

Typ liczbowy, całkowity, może przyjmować wartości od -128 do 127. Mały zakres odzwierciedla ilość pamięci zajmowanej przez typ - zaledwie 1 bajt.

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  Writeln('Minimalna wartość ShortInt: ', Low(ShortInt)); // wyświetli -128
  Writeln('Maksymalna wartość ShortInt: ', High(ShortInt)); // wyświetli 127
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy