Str

Adam Boduch
Str
Moduł: System
```delphi procedure Str(X [: Width [: Decimals ]]; var S); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] konwertuje wartość parametru X do postaci łańcuchowej, z zachowaniem parametrów formatowania Width oraz Decimal. Procedura jest rzadko stosowana, gdyż równie dobrze taki sam efekt można osiągnąć wywołując procedurę [[Delphi/Writeln]]. Jedyna różnica jest taka, że wartośc zostaje przypisana do zmiennej S, a nie jest wyświetlana w oknie konsoli. Np.:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  F : Double;
  S : String;
begin
  F := 999.455566;

  Str(F:5:2, S);
  Writeln(S);

  Writeln(F:5:2);
  Readln;
end.

Uruchomienie takiego programu spowoduje wyświetlenie w oknie konsoli następującego rezultatu:

999.46
999.46

Zobacz też:

0 komentarzy