CelsiusToFahrenheit

Adam Boduch
CelsiusToFahrenheit
Moduł: StdConvs
function CelsiusToFahrenheit(const AValue: Double): Double;

Funkcja przelicza wartość temperatury celsjusza z fahrenheita. Parametrem musi być wartość typu Double odpowiadająca temperaturze:

uses StdConvs;

procedure TForm1.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
  I : Integer;
begin
  for I := 0 to 40 do
  begin
    memTemp.Lines.Add(IntToStr(I) + ' stopni celsjusza to ' +
      FloatToStr(CelsiusToFahrenheit(I)) + ' stopni fahrenheita');
  end;
end;

Zobacz też:

1 komentarz

O, nawet nie wiedziałem, że taka funkcja istnieje :)