TSmallPoint

Adam Boduch

TSmallPoint - typ rekordowy zadeklarowany w module Types

TSmallPoint to rekord, który prezentuje się następująco:

type
  TSmallPoint = packed record
    X: SmallInt;
    Y: SmallInt;
  end;

Podobnie jak TPoint używany do przechowywania współrzędnych, z tą różnicą, iż przechowuje 16-bitowe wartości (pola typu SmallInt).

Typ TPoint zadeklarowany jest w module Types

Zobacz też:

0 komentarzy