ParamCount

darktemplar
ParamCount
Moduł: System
function ParamCount: Integer;

Funkcja ParamCountzwraca ilość dostępnych argumentów, tzn. maksymalny indeks dla procedury ParamStr. ParamCount określa ilość parametrów przekazanych do programu z linii poleceń.

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

procedure Help;
begin
 Writeln('Pomoc programu');
end;

procedure About;
begin
 Writeln('O programie...');
end;

var
 i : Integer;
begin
 for I := 1 to ParamCount do
 begin
  if ParamStr(i) = 'help' then
   Help;
  if ParamStr(i) = 'about' then
   About;
 end;
end.

Jeżeli użytkownik uruchomi aplikacje z parametrem - np.:
Foo.exe help
Wówczas aplikacja odczyta parametr help i w związku z tym - odpowiednio zareaguje (w tym wypadku - wywoła procedurę Help).

Zobacz też:

0 komentarzy