FindCmdLineSwitch

BorysR
FindCmdLineSwitch
Moduł: SysUtils
function FindCmdLineSwitch(const Switch: string; const Chars: TSysCharSet; IgnoreCase: Boolean): Boolean; 

function FindCmdLineSwitch(const Switch: string): Boolean; 
{ Result := FindCmdLineSwitch(Switch, SwitchChars, True); }

function FindCmdLineSwitch(const Switch: string; IgnoreCase: Boolean): Boolean; 
{ Result := FindCmdLineSwitch(Switch, SwitchChars, IgnoreCase); }

function FindCmdLineSwitch(const Switch: string; var Value: string; IgnoreCase: Boolean = True; const SwitchTypes: TCmdLineSwitchTypes = [clstValueNextParam, clstValueAppended]): Boolean; 
{ var pValue: string;
 Result := FindCmdLineSwitch(Switc, pValue, IgnoreCase, SwitchTypes);}

Funkcja FindCmdLineSwitch określa, czy ciąg znaków Switch został przekazany, jako argument wiersza polecenia do aplikacji.

Zastosowanie
Funkcję stosujemy, gdy chcemy sprawdzić czy program został uruchomiony z określonym parametrem, niezależnie od jego indeksu (pozycji na liście parametrów).

Zwracana wartość
Jeśli parametr Chars zostanie znaleziony, funkcja zwraca wartość True, w przeciwnym wypadku zwraca wartość False.

Chars
Zmienna Chars może zawierać zbiór kolekcji elementów AnsiChar. Chars jest zestawem przełączników wyróżniających kolejne argumenty (parametry) programu. Jeśli parametr zostanie pominięty, to zastosowane zostaną domyślnie "/" i "-" w systemie Windows i "-" na Linuksie.

Value
Zmienna Chars zwraca wartość parametru gdy np przekazany zostanie parametr z dwukropkiem np: aplikacja.exe NumerPortu:4000, to używając SwitchTypes = clstValueAppended w parametrze Value otrzymamy wartość 4000

SwitchTypes
Determinuje sposób parsowania parametru Value

 • clstValueNextParam: -p Value
 • clstValueAppended: -p Value or -p:Value

Przykład definiowania własnych przełączników:

// własne przełączniki dla argumentów programu
var
 SysCharSet: TSysCharSet;

begin

 SysCharSet := ['/', '-', '*'];

end;

IgnoreCase
Zmienna IgnoreCase decyduje o tym, czy wielkości znaków będą brane pod uwagę przy porównywaniu. Jeśli parametr zostanie pominięty, to zastosowane zostaną domyślnie dane: True w systemie Windows, False na Linuksie.

Przykład:

// sprawdzamy czy program został uruchomiony z parametrem XYZ
program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 SysCharSet: TSysCharSet;

begin

 // Pierwszy test:
 // ----------------------------------------------------------------
 // - wielkość liter bez znaczenia (IgnoreCase nieustawione),
 // - separatory parametrów domyślne: '/' i '-' (Chars nieustawione)

 if FindCmdLineSwitch('XYZ') then
  Writeln('Test1: Znaleziono parametr XYZ')
 else
  Writeln('Test1: Nie znaleziono parametru XYZ');

 // Drugi test:
 // ----------------------------------------------------------------
 // - wielkość liter bez znaczenia (IgnoreCase = True),
 // - separatory parametrów: '/' i '-' (domyślne w Windows) oraz '*'

 // dodajemy kolejny separator parametrów: '*'
 SysCharSet := ['/', '-', '*'];

 if FindCmdLineSwitch('XYZ', SysCharSet, True) then
  Writeln('Test2: Znaleziono parametr XYZ')
 else
  Writeln('Test2: Nie znaleziono parametru XYZ');

 // Trzeci test:
 // ----------------------------------------------------------------
 // - wielkość liter MA znaczenie: IgnoreCase = False,
 // - separatory parametrów domyślne: '/' i '-' (Chars nieustawione)

 if FindCmdLineSwitch('XYZ', False) then
  Writeln('Test3: Znaleziono parametr XYZ')
 else
  Writeln('Test3: Nie znaleziono parametru XYZ');

end.

// Wynik działania programu:
// P:\>FooBar.exe
// Test1: Nie znaleziono parametru XYZ
// Test2: Nie znaleziono parametru XYZ
// Test3: Nie znaleziono parametru XYZ
//
// P:\>FooBar.exe XYZ
// Test1: Nie znaleziono parametru XYZ
// Test2: Nie znaleziono parametru XYZ
// Test3: Nie znaleziono parametru XYZ
//
// P:\>FooBar.exe /XYZ
// Test1: Znaleziono parametr XYZ
// Test2: Znaleziono parametr XYZ
// Test3: Znaleziono parametr XYZ
//
// P:\>FooBar.exe /PARAMETR1 /parametr2 /XYZ
// Test1: Znaleziono parametr XYZ
// Test2: Znaleziono parametr XYZ
// Test3: Znaleziono parametr XYZ
//
// P:\>FooBar.exe *XYZ
// Test1: Nie znaleziono parametru XYZ
// Test2: Znaleziono parametr XYZ
// Test3: Nie znaleziono parametru XYZ
//
// P:\>FooBar.exe /Xyz
// Test1: Znaleziono parametr XYZ
// Test2: Znaleziono parametr XYZ
// Test3: Nie znaleziono parametru XYZ

Zobacz też:

0 komentarzy