Dispose

Adam Boduch
Dispose
Moduł: System
procedure Dispose(var P: Pointer);

Zwalnia pamięć przydzieloną przy pomocy procedury New. Po zwolnieniu wskaźnika na który wskazuje parametr P, odwołanie do P będzie błędne.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
type
  PMyRec = ^TMyRec;
  TMyRec = packed record
     S : String;
     I : Integer;
  end;
 
var
  P : PMyRec;
begin
  New(P);
  P^.S := 'String';
  P^.I := 1;
 
  Writeln(P^.S);
  Dispose(P); // zwolnienie pamięci
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy