SetCurrentDir

Adam Boduch
SetCurrentDir
Moduł: SysUtils
function SetCurrentDir(const Dir: string): Boolean;

Funkcja ustawia nową ścieżkę aktualnego katalogu na podstawie parametru podanego w parametrze Dir. Jeżeli ustawienie ścieżki zakończy się sukcesem - funkcja zwróci True.

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  SetCurrentDir('C:\');
  Writeln('Katalog: ', GetCurrentDir); // wyświetli C:\
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy