Now

PcSA
Now
Moduł: SysUtils
function Now: TDateTime;

Funkcja Now zwraca bieżącą datę i czas, odpowiadające sumie wartości zwróconych przez funkcje Date i Time.
Zwrócona wartość jest typu TDateTime, dzięki czemu możemy manipulować i wyświetlać ją za pomocą licznych funkcji i procedur zawartych w modułach SysUtils i DateUtils.

Chociaż typ TDateTime potrafi operować na milisekundach, funkcja Now zwraca tylko czas zaokrąglony do najbliższej sekundy.

Przykład:

var
  today: TDateTime;
begin
  today :=  Now;  // wyświetli datę i czas, który został przypisany do zmiennej w chwili wywołania funkcji Now
  ShowMessage('Data: ' + DateToStr(today));  
  ShowMessage('Czas: ' + TimeToStr(today)); //czyli czas pokazany w oknie, może się różnić od aktualnego czasu
 
  //wyświetli datę i czas, w którym zostało pokazane okno
  ShowMessage(FormatDateTime('dd.mm.yyyy hh:nn:ss', Now));
 
   //aby zamiast dnia miesiąca wyświetlić nazwę tygodnia należy dopisać do dnia literkę "d"
   //np.: ddd wyswietli nazwę tygodnia w skrócie, dddd wyświetli nazwę tygodnia w całości
  ShowMessage(FormatDateTime('dddd.mm.yyyy hh:nn:ss', Now));
end;

Zobacz też:

1 komentarz

Oj coś mi się wierzyć nie chce, że now zwraca aktualny czas zaokrąglony do najbliższej sekundy... Rzeczywiście tak jest??