FormatDateTime

kangurmk
FormatDateTime
Moduł: SysUtils
```delphi function FormatDateTime(const Format: string; DateTime: TDateTime): string; overload; function FormatDateTime(const Format: string; DateTime: TDateTime; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload; ``` Funkacja zwraca sformatowaną postać daty (czasu) zawartych w parametrze DateTime zgodnie z formatem w parametrze Format, np:
FormatDateTime('dd.mm.yyyy', Date);

funkcja zwraca bieżącą datę w postaci np. 31.12.2005, lub

FormatDateTime('dddd', Date);

funkcja zwraca bieżącą datę w postaci nazwy dnia tygodnia (np. piątek).

Dostępne są dwie funkcje przeciążone. Pierwsza z nich korzysta z informacji na temat lokalizacji (np. format daty) zgromadzonych w zmiennych globalnych. Druga funkcja (thread-safe) korzysta z informacji przekazanych w rekordzie FormatSettings typu TFormatSettings. Aby wypełnić rekord FormatSettings domyślnymi ustawieniami, należy wywołać funkcję GetLocaleFormatSettings.

Elementy formatu daty:

yyrok w postaci dwucyfrowej
yyyyrok w postaci czterocyfrowej
mmiesiąc w postaci liczbowej, bez zera na początku
mmmiesiąc w postaci dwucyfrowej, z zerem na początku
mmmdzień miesiąca w formie skrótu trzyliterowego
mmmmpełna nazwa miesiąca
ddzień miesiąca, bez zera na początku
dddzień miesiąca w formacie dwucyfrowym, z zerem na początku
dddskrócona nazwa dnia tygodnia
ddddpełna nazwa dnia tygodnia
ddddddata w formacie przypisanym do pola ShortDateFormat (domyślnie `dd/mm/yyyy`)
dddddddata w formacie przypisanym do pola LongDateFormat (domyślnie `dd mmm yyyy`)

Elementy formatu czasu:

hgodzina bez zera na początku
hhgodzina z zerem na początku
nminuta bez zera na początku
nnminuta z zerem na początku
ssekunda bez zera na początku
sssekunda z zerem na początku
zmilisekunda bez zera na początku
zzzmilisekundy w formacie trzycyfrowym
tczas w formacie przypisanym do pola ShortTimeFormat (domyślnie `hh:mm`)
ttczas w formacie przypisanym do pola LongTimeFormat (domyślnie `hh:mm:ss`)

Zobacz też:

0 komentarzy