DateTimeToStr

Adam Boduch
DateTimeToStr
Moduł: SysUtils
```delphi function DateTimeToStr(DateTime: TDateTime): string; overload; function DateTimeToStr(DateTime: TDateTime; const FormatSettings: TFormatSettings): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje datę i czas zapisaną w parametrze DateTime do postaci łańchua typu [[Delphi/String]]. Dostępne są dwie [[Delphi/Overload|przeciążone]] funkcje. Pierwsza z nich korzysta z informacji na temat lokalizacji (np. format daty) zgromadzonych w [[Delphi/Zmienne globalne|zmiennych globalnych]]. Druga funkcja (thread-safe) korzysta z informacji przekazanych w [[Delphi/Rekordy|rekordzie]] FormatSettings typu [[Delphi/TFormatSettings]].

Aby wypełnić rekord FormatSettings domyślnymi ustawieniami, należy wywołać funkcję GetLocaleFormatSettings.

Przykład:

var
  FS : TFormatSettings;
begin
  GetLocaleFormatSettings(1045, FS);

  FS.TimeSeparator := '#';
  Label1.Caption := DateTimeToStr(Now, FS);
end;

W tym wypadku, separatorem dla czasu będzie znak #, co w rezultacie spowoduje wyświetlenie czasu - np. formatu: 14#55#56.

Zobacz też:

0 komentarzy