AnsiResemblesText

Adam Boduch
AnsiResemblesText
Moduł: StrUtils
function AnsiResemblesText(const AText, AOther: string): Boolean;

Funkcja porównuje dwa łańcuchy tekstu przekazane w parametrach AText oraz AOther. Zwraca True jeżeli dwa łańcuchy są do siebie podobne i False - w przeciwnym wypadku.

Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie w konsoli wartości TRUE:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  StrUtils;
 
var
  B : Boolean;
begin
  B := AnsiResemblesText('Beer', 'Bear');
 
  Writeln(B);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy