AnsiResemblesText

Adam Boduch
AnsiResemblesText
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiResemblesText(const AText, AOther: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje dwa łańcuchy tekstu przekazane w parametrach AText oraz AOther. Zwraca [[Delphi/true]] jeżeli dwa łańcuchy są do siebie podobne i [[Delphi/false]] - w przeciwnym wypadku.

Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie w konsoli wartości TRUE:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  B : Boolean;
begin
  B := AnsiResemblesText('Beer', 'Bear');

  Writeln(B);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy