NaN

Adam Boduch
NaN
Moduł: Math
const NaN =  0.0 / 0.0;

Stała NaN reprezentuje wartość, która nie jest liczbą (Not a Number). Przypisanie wartości stałej do zmiennej typu Double spowoduje, iż będzie traktowana jako zmienna niezainicjowana. Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Math;
 
var
  D : Double;
begin
  D := NaN;
  Writeln(D);
 
  if IsNan(D) then
    Writeln('Not a Number');
 
  Readln;
end.

Taki program spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu:

NaN
Not a Number

Zobacz też:

0 komentarzy