MinValue

Adam Boduch
MinValue
Moduł: Math
```delphi function MinValue(const Data: array of Double): Double; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] z elementów tablicy Data wybiera i zwraca ten o najmniejszej wartości. Elementami tablicy mogą być liczby rzeczywiste ([[Delphi/Double]]).

Przykładowe użycie:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Math;

var
 I : Integer;
 Bar : array [0..5] of Double;
begin
 Randomize;
 { losowanie wartości przykładowej tablicy }
 for I := 0 to 5 do
 begin
  Bar[I] := Random(1000);
 end;
 Writeln('Najmniejszy element tablicy "Bar" to: ', FloatToStr(MinValue(Bar)));

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy