MaxValue

Adam Boduch
MaxValue
Moduł: Math
```delphi function MaxValue(const Data: array of Double): Double; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] wybiera, a następnie zwraca element z tablicy Data, posiadający największą wartość. Elementami tablicy mogą być liczby rzeczywiste ([[Delphi/Double]]):
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Math;

var
 I : Integer;
 Bar : array [0..5] of Double;
begin
 Randomize;
 { losowanie wartości przykładowej tablicy }
 for I := 0 to 5 do
 begin
  Bar[I] := Random(1000);
 end;
 Writeln('Element o największej wartości: ', FloatToStr(MaxValue(Bar)));

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy