IOResult

Adam Boduch
IOResult
Moduł: SysUtils
function IOResult: Integer;

Zwraca kod ostatniej operacji I/O (wejścia/wyjścia). Funkcja zwraca 0 jeżeli operacja została zakończona sukcesem - w przeciwnym wypadku - zwraca kod błędu. Używaj tej funkcji tylko wtedy, gdy dyrektywa sprawdzania błędów jest wyłączona: {$I-}. Jeżeli jest włączona, Delphi sam wyłapuje i obsługuje błędy.

Przykład prezentuje działanie funkcji. Jeśli w katalogu z programem nie znajduje się plik, który chcemy otworzyć program się nie "posypie" lecz wyświetli odpowiednią dla użytkownika informację:

Var f: Text;
    s: String;
Begin
  Assign(f, 'plik.txt');
  {$I-} Reset(f); {$I+}
  If IOResult <> 0 Then
  Begin
    Writeln('Brak pliku');
    ReadLn;
    Halt;
  End;
  ReadLn(f, s);
  Close(f);
End.

1 komentarz

Przydaloby sie jakis przyklad tutaj dodac.