Delphi » FAQ

Jak dopasować szerokość rozwijanej listy ComboBox do szerokości tekstu

bacterius

TForm1 = class(TForm)
ComoBox: TComboBox;
...

w zdarzeniu OnDropDown dopisujemy

procedure TForm1.ComboBoxDropDown(Sender: TObject);
var
 cbx : TComboBox;
 i, w, t: Integer;

 bmp : TBitmap;
begin
 cbx := TComboBox(Sender);

 //potrzebujemy tymczasowego obiektu TCanvas (bo nie można użyć ComboBox.Canvas), więc tworzymy bitmapę
 bmp := TBitmap.Create;
 //przypisujemy czcionkę z kontrolki combobox
 bmp.Canvas.Font := cbx.Font;

 w := 0;
 for i := 0 to cbx.Items.Count - 1 do
 begin
  t := bmp.Canvas.TextWidth(cbx.Items[i]);
  if t > w then w := t;
 end;

 bmp.Free();

 //dodajemy szerokość ramki i odstęp tekstu od ramki
 Inc(w, 1 + 2 + 2 + 1); //1 piksel na ramkę + 2 piksele na odstęp, razy 2 bo z lewej i prawej strony

 //jeśli pozycji na liście jest więcej niż się zmieści w okienku...
 if cbx.Items.Count > cbx.DropDownCount then
  Inc(w, GetSystemMetrics(SM_CXVSCROLL)); //...to rozszerzamy o szerokość pionowego suwaka

 SendMessage(cbx.Handle, CB_SETDROPPEDWIDTH, w, 0);
end;

Zobacz też:

FAQ

1 komentarz

Troche inaczej, ale również skutecznie
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i:integer;
begin
for i:=0 to ComboBox1.items.Count do
begin
if (length(ComboBox1.Items.Strings[i])10) > ComboBox1.Width then
begin
ComboBox1.Width:=length(ComboBox1.Items.Strings[i])
7;
ComboBox1.ItemIndex:=i;
end;
end;
end;