Delphi » FAQ

Co zrobić gdy chcę umieścić ikonę obok pozycji ComboBox

Adam Boduch

Nasze ikonki zostały wcześniej wczytane do komponentu ImageList z zakładce Win32. Aby je teraz wyświetlić na ComboBox'ie można posłużyć się metodą "malowania po ekranie" czyli Canvas'em (więcej o klasie TCanvas: Kliknij tutaj)

Definiujemy zmienną globalną:

const Pozycje_w_ComboBox : array[0..2] of String[20] =
   ('Konfiguracja', 'Instalacja', 'Notatnik'); //Tu podajemy pozycje jakie będą znajdować się w ComboBox 

Procedura OnDrawItem komponentu ComboBox:

procedure TMainForm.ComboBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
 Rect: TRect; State: TOwnerDrawState);
begin
 with ComboBox1 do
 begin
 { namalowanie obrazka w zaleznosci od pozycji }
  ImageList.Draw(ComboBox1.Canvas, Rect.Left + 2, Rect.Top + 2, Index);
 { obok obrazka dodaj odpowiedni tekst }
  Canvas.TextOut(Rect.Left + 22, Rect.Top + 2, Pozycje_w_ComboBox[Index]);
 end;
end;

Procedura OnCreate TMainForm:

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i : Integer;
begin
{ podczas tworzenia programu dodaj nowe pozycje }
 for I := 0 to 2 do
  ComboBox1.Items.Add(Pozycje_w_ComboBox[i]);
end;

Wersja lekko zmodyfikowana.
Wskazówka zrobiona na podstawie programu "odraw" Adama Boducha. Program można pobrać z:

http://download.4programmers.net/odraw.zip

FAQ

1 komentarz

Niby wszystko ok, ale nie działa :(
Trzeba jeszcze ustawić Styl ComboBox'a na "csOwnerDrawFixed" , dopasować wysokość ItemHeight i wtedy jest OK :D