Delphi FAQ

Jak wczytać z pliku tekstowego tekst z dwóch kolumn do 2-óch komponentów ComboBox

Adam Boduch

Załóżmy, że masz plik tekstowy z dwiema kolumnami: w jednej wpisane są kraje, a po prawej stolice tych krajów. Teraz chcesz każdą kolumnę wczytać do osobnego komponentu ComboBox:

var
  F: TextFile;
  Kraj: String[20]; // na każdą kolumnę przeznaczono 20 znaków
  Stolica: String[20];
begin
 
  AssignFile(F, 'PLIK.TXT');
  Reset(F); // otwarcie pliku
  try
    while not Eof(F) do
    begin
       Readln(F, Kraj, Stolica); // wczytanie 2-óch kolumn
       ComboBox1.Items.Add(Kraj); // dodanie ich do komponentu
       ComboBox2.Items.Add(Stolica);
    end;
  finally
    CloseFile(F);
  end;
FAQ

2 komentarzy

thx. bardzo mi pomógł!

Wyżej podany algorytm jest niestabilny, aby wczytać w dwóch kolumnach, trzeba prześledziś plik znak po znaku. Pracochłonne ale b.skuteczne.