Delphi » FAQ

Jak wczytać z pliku tekstowego tekst z dwóch kolumn do 2-óch komponentów ComboBox

Adam Boduch

Załóżmy, że masz plik tekstowy z dwiema kolumnami: w jednej wpisane są kraje, a po prawej stolice tych krajów. Teraz chcesz każdą kolumnę wczytać do osobnego komponentu ComboBox:

var
 F: TextFile;
 Kraj: String[20]; // na każdą kolumnę przeznaczono 20 znaków
 Stolica: String[20];
begin

 AssignFile(F, 'PLIK.TXT');
 Reset(F); // otwarcie pliku
 try
  while not Eof(F) do
  begin
    Readln(F, Kraj, Stolica); // wczytanie 2-óch kolumn
    ComboBox1.Items.Add(Kraj); // dodanie ich do komponentu
    ComboBox2.Items.Add(Stolica);
  end;
 finally
  CloseFile(F);
 end;
FAQ

2 komentarzy

Wyżej podany algorytm jest niestabilny, aby wczytać w dwóch kolumnach, trzeba prześledziś plik znak po znaku. Pracochłonne ale b.skuteczne.

thx. bardzo mi pomógł!