DateTimeToFileDate

Adam Boduch
DateTimeToFileDate
Moduł: SysUtils
```delphi function DateTimeToFileDate(DateTime: TDateTime): Integer; ``` Konwertuje datę zapisaną w postaci typu [[Delphi/TDateTime]] na postać 32-bitową w postaci liczby [[Delphi/Integer]]. Parametr tego typu wymagany jest np. w funkcji [[Delphi/FileSetDate]] która ustawia datę modyfikacji pliku:
program Foo;

uses Dialogs, SysUtils;

var
 S : String;
 FileHandle : Integer;
begin
 if PromptForFileName(S) then
 begin
  FileHandle := FileOpen(S, fmOpenWrite);
  try
   FileSetDate(FileHandle, DateTimeToFileDate(Now));
  finally
   FileClose(FileHandle);
  end;
 end;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy