DateTimeToFileDate

Adam Boduch
DateTimeToFileDate
Moduł: SysUtils
function DateTimeToFileDate(DateTime: TDateTime): Integer;

Konwertuje datę zapisaną w postaci typu TDateTime na postać 32-bitową w postaci liczby Integer. Parametr tego typu wymagany jest np. w funkcji FileSetDate która ustawia datę modyfikacji pliku:

program Foo;
 
uses Dialogs, SysUtils;
 
var
  S : String;
  FileHandle : Integer;
begin
  if PromptForFileName(S) then
  begin
    FileHandle := FileOpen(S, fmOpenWrite);
    try
      FileSetDate(FileHandle, DateTimeToFileDate(Now));
    finally
      FileClose(FileHandle);
    end;
  end;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy