BlockWrite

Adam Boduch
BlockWrite
Moduł: System
```delphi procedure BlockWrite(var f: File; var Buf; Count: Integer [; var AmtTransferred: Integer]); ``` Zapisuje bloki danych do pliku amorficznego określonego w parametrze F. Parametr Buf może być dowolnego typu, musi przechowywać dane, które zostaną przypisane do pliku (bufor). Count określa ilość danych zapisywanych do pliku. Ostatni parametr AmtTransfered określa ilość rzeczywistych danych, które zostały zapisane (przetransferowane). Spójrz na poniższy przykład, który pokazuje sposób skopiowania pliku przy pomocy funkcji BlockWrite oraz [[Delphi/BlockRead]]:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 System;

var
 Src, Dst : File;
 BytesRead, BytesWrite : Integer;
 TotalBytes : Integer = 0;
 Buff : array[0..1024] of Byte;
begin
 AssignFile(Src, 'C:\Aplikacja.exe');
 try
  Reset(Src, 1);
  AssignFile(Dst, 'C:\Aplikacja.exe.bak');
  try
   ReWrite(Dst, 1);

   repeat
    BlockRead(Src, Buff, 1024, BytesRead);
    BlockWrite(Dst, Buff, BytesRead, BytesWrite);

    // zliczanie całkowitej ilości odczytanych bajtów
    TotalBytes := TotalBytes + BytesWrite;
   until (BytesRead = 0) or (BytesWrite <> BytesRead);
  finally
   CloseFile(Dst);
  end;
 finally
  CloseFile(Src);
 end;

 Writeln('Skopiowano... całkowity rozmiar pliku: ', TotalBytes, ' bajtów');
 Readln;
end.

Na samym początku, program otwiera plik źródłowy oraz tworzy plik docelowy. W obu przypadkach określiliśmy rozmiar rekordu na poziomie 1 bajtu (w procedurach Reset oraz Rewrite). Następnie w pętli kopiujemy kolejne porcje danych, które zostaną zapisane do tablicy Buff. Tak odczytane dane zapisujemy do pliku (kopii) przy pomocy procedury BlockWrite. Po skopiowanie pliku (warunek zakończenia pętli: BytesRead równe zero), wyświetlony zostanie komunikat.

Zobacz też:

0 komentarzy