DupeString

Adam Boduch
DupeString
Moduł: StrUtils
```delphi function DupeString(const AText: string; ACount: Integer): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] duplikuje tekst określony w parametrze AText określoną ilość razy (ilość powtórzeń określa parametr ACount).
S := DupeString('Hello ', 5);

Powyższy przykład spowoduje przypisanie do zmiennej S tekstu: Hello Hello Hello Hello Hello.

Zobacz też:

0 komentarzy