StrToFloat

Adam Boduch
StrToFloat
Moduł: SysUtils
function StrToFloat(const S: string): Extended; overload;
function StrToFloat(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): Extended; overload;

Funkcja konwertuje łańcuch do postaci zmiennoprzenkowej typu Extended. Mamy tu do czynienia z dwoma przeciążonymi funkcjami. Drugiej z nich możmy nadać parametr FormatSettings typu TFormatSettings. Rekord może zawierać ustawienia regionalne takie jak format zapisu daty itp.

Poniższy program pobiera liczbę zmiennoprzenkową z konsoli poczym konwertuje ją na typ Extended. Następnie mnoży wartość razy 2 i wyświetla wynik na ekranie:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  Bar : Extended;
  Input : String;
begin
  Write('Wpisz liczbę zmiennoprzecinkową: ');
  Readln(Input);

  Bar := StrToFloat(Input);
  Writeln(Format('%.2f', [Bar * 2]));

  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

"[...]3.2 is not a valid floating point value" mi wyskakuje... 3.2 to liczba jaką chciałem przekonwertować.