StrToFloat

Adam Boduch
StrToFloat
Moduł: SysUtils
```delphi function StrToFloat(const S: string): Extended; overload; function StrToFloat(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): Extended; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje łańcuch do postaci zmiennoprzenkowej typu [[Delphi/Extended]]. Mamy tu do czynienia z dwoma [[Delphi/Overload|przeciążonymi]] funkcjami. Drugiej z nich możmy nadać parametr FormatSettings typu [[Delphi/TFormatSettings]]. [[Delphi/Rekordy|Rekord]] może zawierać ustawienia regionalne takie jak format zapisu daty itp.

Poniższy program pobiera liczbę zmiennoprzenkową z konsoli poczym konwertuje ją na typ Extended. Następnie mnoży wartość razy 2 i wyświetla wynik na ekranie:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  Bar : Extended;
  Input : String;
begin
  Write('Wpisz liczbę zmiennoprzecinkową: ');
  Readln(Input);

  Bar := StrToFloat(Input);
  Writeln(Format('%.2f', [Bar * 2]));


  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

"[...]3.2 is not a valid floating point value" mi wyskakuje... 3.2 to liczba jaką chciałem przekonwertować.