DateTimeToString

Adam Boduch
DateTimeToString
Moduł: SysUtils
procedure DateTimeToString(var Result: string; const Format: string; DateTime: TDateTime); overload;
procedure DateTimeToString(var Result: string; const Format: string; DateTime: TDateTime; const FormatSettings: TFormatSettings); overload;

Przeciążone procedury umożliwiają konwersję wartości czasu (zapisanej w postaci typu TDateTime) na łańcuch typu String. Procedury dodatkowo zapewniają możliwość specjalnego formatowania (parametr Format).

Parametr Result musi wskazywać na zmienną, do której procedura przypisze rezultat operacji. DateTime musi wskazywać na prawidłową wartość typu TDateTime natomiast opcjonalny parametr FormatSettings umożliwia nadanie informacji związanych z lokalizacją (separatory daty charakterystyczne dla danego państwa itp.).

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  FormatStr, Result : String;
begin
  FormatStr := 'dddd, mm yyyy';
  DateTimeToString(Result, FormatStr, Now);

  Writeln(Result);
  Readln;
end.

Zmienna Result będzie zawierać wartość (przykładowo): sobota, 03 2006.

Elementy formatu daty:

yyrok w postaci dwucyfrowej
yyyyrok w postaci czterocyfrowej
mmiesiąc w postaci liczbowej, bez zera na początku
mmmiesiąc w postaci dwucyfrowej, z zerem na początku
mmmdzień miesiąca w formie skrótu trzyliterowego
mmmmpełna nazwa miesiąca
ddzień miesiąca, bez zera na początku
dddzień miesiąca w formacie dwucyfrowym, z zerem na początku
dddskrócona nazwa dnia tygodnia
ddddpełna nazwa dnia tygodnia
ddddddata w formacie przypisanym do pola ShortDateFormat (domyślnie `dd/mm/yyyy`)
dddddddata w formacie przypisanym do pola LongDateFormat (domyślnie `dd mmm yyyy`)

Elementy formatu czasu:

hgodzina bez zera na początku
hhgodzina z zerem na początku
nminuta bez zera na początku
nnminuta z zerem na początku
ssekunda bez zera na początku
sssekunda z zerem na początku
zmilisekunda bez zera na początku
zzzmilisekundy w formacie trzycyfrowym
tczas w formacie przypisanym do pola ShortTimeFormat (domyślnie `hh:mm`)
ttczas w formacie przypisanym do pola LongTimeFormat (domyślnie `hh:mm:ss`)

Zobacz też:

0 komentarzy