MSIL

fones
AkronimRozwinięcie
MSILMicrosoft Intermediate Language
CILCommon Intermediate Language
ILIntermediate Language
```csharp MSIL == CIL == IL; ``` MSIL, CIL czy też IL jest językiem pośrednim platformy .NET Framework. Wszystkie aplikacje napisane w językach obsługujących tą platforme (czyli np. C#, VisualBasic.NET, C++, J#, ... ) są przekształcane za pomocą kompilatora [[C_sharp/Csc]] własnie do składni języka IL. IL można nazwać asemblerem platformy .NET.

Kompilator nie tylko generuje kod IL, ale także tworzy Metadane które nastepnie potrzebne będą środowisku CLR oraz kompilatorowi JIT (Just-In-Time) do generowania kodu maszynowego dla aktualnej platformy. Metadane oraz kod IL można zobaczyć stosując dostarczone wraz ze platformą narzędzie o nazwie ILDasm. Można je znaleźć w Menu Start.

Przykładowa aplikacja 'Hello World' napisana w języku IL:

// File: "HelloWorld.il"

.assembly extern mscorlib {}

.assembly HelloWorld
{
   .ver 1:0:1:0
}

.module HelloWorld.exe

.method static void Main () cil managed
{
  .maxstack 1
  .entrypoint

  ldstr "Hello, World!"
  call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  ret
}

Aby stworzyć z powyższego kodu "plik wykonywalny", należy użyć także dostarczonego narzędzia, o nazwie ILAsm.

W linii komend wpisujemy:

C:\> ilasm /out:HelloWorld.exe HelloWorld.il

0 komentarzy