Konwersje int na string i string na int

Coldpeer

Wiele osób pyta się jak przekonwertować w C/C++ Int na String i odwrotnie; na naszym forum takie wątki pojawiają się średnio co dwa tygodnie a ich autorzy tłumaczą się nieraz, że "nie znaleźli w Google". Postanowiłem wyjść temu na przeciw i przedstawić sposoby wykonania tegoż mając nadzieję, że tekst zostanie dobrze wypozycjonowany w wyszukiwarkach.

1 int na string
     1.1 [C++] ostringstream
     1.2 [C/C++] itoa
     1.3 [C/C++] sprintf
     1.4 Własna funkcja
     1.5 Standard C++11
     1.6 Biblioteka Boost
2 string na int
     2.7 [C++] istringstream
     2.8 [C/C++] atoi
     2.9 [C/C++] sscanf
     2.10 [C/C++] strtol
     2.11 Standard C++11
     2.12 Własna funkcja
     2.13 Biblioteka Boost

int na string

[C++] ostringstream

Nagłówek: sstream

Klasa string

int i = 42;
ostringstream ss;
ss << i;
string str = ss.str();

[C/C++] itoa

Nagłówek: cstdlib (C++), stdlib.h (C)

Uwaga! Funkcja ta nie istnieje w standardzie ANSI-C, nie ma jej też w C++. Aczkolwiek są kompilatory, które ją posiadają. Zamiast itoa zaleca się używanie sprintf.

Klasa string (C++)

int i = 42;
string tmp; // brzydkie rozwiązanie
itoa(i, (char*)tmp.c_str(), 10);
string str = tmp.c_str();

char* (C/C++)

int i = 42;
char *str;
itoa(i, str, 10);

[C/C++] sprintf

Nagłówek: cstdio (C++), stdio.h (C)

Klasa string (C++)

int i = 42;
string tmp; // brzydkie rozwiązanie
sprintf((char*)tmp.c_str(), "%d", i);
string str = tmp.c_str();

char* (C/C++)

int i = 42;
char *str;
sprintf(str, "%d", i);

Własna funkcja

Można jeszcze napisać własną funkcję - tylko po co? Dla dociekliwych pokażę jak mogłaby taka prosta implementacja wyglądać.

Zwracająca obiekt klasy string (C++)

string intToStr(int n)
{
   string tmp, ret;
   if(n < 0) {
   ret = "-";
   n = -n;
   }
   do {
   tmp += n % 10 + 48;
   n -= n % 10;
   }
   while(n /= 10);
   for(int i = tmp.size()-1; i >= 0; i--)
   ret += tmp[i];
   return ret;
}

Zwracająca obiekt klasy string (C++), wersja rekurencyjna

string intToStr(int n)
{
   string tmp;
   if(n < 0) {
   tmp = "-";
   n = -n;
   }
   if(n > 9)
   tmp += intToStr(n / 10);
   tmp += n % 10 + 48;
   return tmp;
}

Zwracająca char* (C/C++)

char* intToStr(int n)
{
   int i = 0;
   char tmp[12];
   static char ret[12];
   if(n < 0) {
   *ret = '-';
   i++;
   n = -n;
   }
   do {
   *tmp = n % 10 + 48;
   n -= n % 10;
   if(n > 9) *tmp++;
   }
   while(n /= 10);
   while(ret[i++] = *tmp--);
   return ret;
}

Standard C++11

Do konwersji liczby na string'a można by też użyć std::to_string z C++11.
Uwaga: Jeżeli kompilator nie zna tej funkcji należy go zaktualizować!

Oto kilka przykładów z użyciem funkcji std::to_string.
int do string

#include <iostream>
#include <string>
int main() 
{
  // konwersja int do string'a
  int value = 23;
  std::string _str = std::to_string(value);

  std::cout << _str << "\n";
}

double do string

#include <iostream>
#include <string>
int main() 
{
  // konwersja double do string'a
  double value = 23.43;
  std::string _str = std::to_string(value);

  std::cout << _str << "\n";
}

float do string

#include <iostream>
#include <string>
int main() 
{
  // konwersja float do string'a
  float value = 23.4;
  std::string _str = std::to_string(value);

  std::cout << _str << "\n";
}

long do string

#include <iostream>
#include <string>
int main() 
{
  // konwersja long do string'a
  long value = 23;
  std::string _str = std::to_string(value);

  std::cout << _str << "\n";
}

Biblioteka Boost

Jeśli mamy dostęp do popularnej biblioteki Boost, możemy do konwersji wykorzystać klasę lexical_cast:

#include <iostream>
#include <string>
#include <boost/lexical_cast.hpp>

int main()
{
  int value = 42;
  std::string str = boost::lexical_cast<std::string>(value);

  std::cout << str << std::endl;
  return 0;
}

string na int

[C++] istringstream

Nagłówek: sstream

string str = "123";
int i;
istringstream iss(str);
iss >> i;

[C/C++] atoi

Nagłówek: cstdlib (C++), stdlib.h (C)

Klasa string (C++)

string str = "123";
int i = atoi(str.c_str());

char* (C/C++)

char *str = "123";
int i = atoi(str);

Istnieje jeszcze podobna funkcja atol różniąca się od Atoi tym, że konwertuje na typ long int (albo Atof na Double - liczby zmiennoprzecinkowe).

[C/C++] sscanf

Nagłówek: cstdio (C++), stdio.h (C)

Klasa string (C++)

string str = "123";
int i;
sscanf(str.c_str(), "%d", &i);

char* (C/C++)

char *str = "123";
int i;
sscanf(str, "%d", &i);

[C/C++] strtol

Nagłówek: cstdlib (C++), stdlib.h (C)

Klasa string (C++)

string str = "123";
int i = strtol(str.c_str(), NULL, 10);

char* (C/C++)

char *str = "123";
int i = strtol(str, NULL, 10);

Standard C++11

String na double.

double stod (const string& str, size_t* idx = 0);
double stod (const wstring& str, size_t* idx = 0);

str - String reprezentujący liczbę zmiennoprzecinkową.
idx - Wskaźnik ustawiany na pozycję pierwszego znaku w stringu po liczbie.

#include <iostream>  // std::cout
#include <string>   // std::string, std::stod

int main (){
  std::string orbits ("365.24 29.53");
  std::string::size_type sz;   // alias of size_t

  double earth = std::stod (orbits,&sz);
  double moon = std::stod (orbits.substr(sz));
  std::cout << "The moon completes " << (earth/moon) << " orbits per Earth year.\n";
  return 0;
}

String na float.

float stof (const string& str, size_t* idx = 0);
float stof (const wstring& str, size_t* idx = 0);

str - String reprezentujący liczbę zmiennoprzecinkową.
idx - Wskaźnik ustawiany na pozycję pierwszego znaku w stringu po liczbie.

#include <iostream>  // std::cout
#include <string>   // std::string, std::stof

int main (){
  std::string orbits ("686.97 365.24");
  std::string::size_type sz;   // alias of size_t

  float mars = std::stof (orbits,&sz);
  float earth = std::stof (orbits.substr(sz));
  std::cout << "One martian year takes " << (mars/earth) << " Earth years.\n";
  return 0;
}

String na int.

int stoi (const string& str, size_t* idx = 0, int base = 10);
int stoi (const wstring& str, size_t* idx = 0, int base = 10);

str - String reprezentujący liczbę.
idx - Wskaźnik ustawiany na pozycję pierwszego znaku w stringu po liczbie.
base - System, w jakim liczba ma być interpretowana; Domyślnie dziesiątkowy.

#include <iostream>  // std::cout
#include <string>   // std::string, std::stoi

int main (){
  std::string str_dec = "2001, A Space Odyssey";
  std::string str_hex = "40c3";
  std::string str_bin = "-10010110001";
  std::string str_auto = "0x7f";

  std::string::size_type sz;  // alias of size_t

  int i_dec = std::stoi (str_dec,&sz);
  int i_hex = std::stoi (str_hex,nullptr,16);
  int i_bin = std::stoi (str_bin,nullptr,2);
  int i_auto = std::stoi (str_auto,nullptr,0);

  std::cout << str_dec << ": " << i_dec << " and [" << str_dec.substr(sz) << "]\n";
  std::cout << str_hex << ": " << i_hex << '\n';
  std::cout << str_bin << ": " << i_bin << '\n';
  std::cout << str_auto << ": " << i_auto << '\n';

 return 0;
}

String na long.

long stol (const string& str, size_t* idx = 0, int base = 10);
long stol (const wstring& str, size_t* idx = 0, int base = 10);

str - String reprezentujący liczbę.
idx - Wskaźnik ustawiany na pozycję pierwszego znaku w stringu po liczbie.
base - System, w jakim liczba ma być interpretowana; Domyślnie dziesiątkowy.

#include <iostream>  // std::cout
#include <string>   // std::string, std::stol

int main (){
  std::string str_dec = "1987520";
  std::string str_hex = "2f04e009";
  std::string str_bin = "-11101001100100111010";
  std::string str_auto = "0x7fffff";

  std::string::size_type sz;  // alias of size_t

  long li_dec = std::stol (str_dec,&sz);
  long li_hex = std::stol (str_hex,nullptr,16);
  long li_bin = std::stol (str_bin,nullptr,2);
  long li_auto = std::stol (str_auto,nullptr,0);

  std::cout << str_dec << ": " << li_dec << '\n';
  std::cout << str_hex << ": " << li_hex << '\n';
  std::cout << str_bin << ": " << li_bin << '\n';
  std::cout << str_auto << ": " << li_auto << '\n';

  return 0;
}

String na long double.

long double stold (const string& str, size_t* idx = 0);
long double stold (const wstring& str, size_t* idx = 0);

str - String reprezentujący liczbę zmiennoprzecinkową.
idx - Wskaźnik ustawiany na pozycję pierwszego znaku w stringu po liczbie.

#include <iostream>  // std::cout
#include <string>   // std::string, std::stod

int main (){
  std::string orbits ("90613.305 365.24");
  std::string::size_type sz;   // alias of size_t 

  long double pluto = std::stod (orbits,&sz);
  long double earth = std::stod (orbits.substr(sz));
  std::cout << "Pluto takes " << (pluto/earth) << " years to complete an orbit.\n";
  return 0;
}

String na long long.

long long stoll (const string& str, size_t* idx = 0, int base = 10);
long long stoll (const wstring& str, size_t* idx = 0, int base = 10);

str - String reprezentujący liczbę.
idx - Wskaźnik ustawiany na pozycję pierwszego znaku w stringu po liczbie.
base - System, w jakim liczba ma być interpretowana; Domyślnie dziesiątkowy.

#include <iostream>  // std::cout
#include <string>   // std::string, std::stoll

int main (){
  std::string str = "8246821 0xffff 020";

  std::string::size_type sz = 0;  // alias of size_t

  while (!str.empty()) {
    long long ll = std::stoll (str,&sz,0);
    std::cout << str.substr(0,sz) << " interpreted as " << ll << '\n';
    str = str.substr(sz);
  }

  return 0;
}

String na unsigned long.

unsigned long stoul (const string& str, size_t* idx = 0, int base = 10);
unsigned long stoul (const wstring& str, size_t* idx = 0, int base = 10);

str - String reprezentujący liczbę.
idx - Wskaźnik ustawiany na pozycję pierwszego znaku w stringu po liczbie.
base - System, w jakim liczba ma być interpretowana; Domyślnie dziesiątkowy.

#include <iostream>  // std::cin, std::cout
#include <string>   // std::string, std::stoul, std::getline

int main (){
  std::string str;
  std::cout << "Enter an unsigned number: ";
  std::getline (std::cin,str);
  unsigned long ul = std::stoul (str,nullptr,0);
  std::cout << "You entered: " << ul << '\n';
  return 0;
}

String na unsigned long long.

unsigned long long stoull (const string& str, size_t* idx = 0, int base = 10);
unsigned long long stoull (const wstring& str, size_t* idx = 0, int base = 10);

str - String reprezentujący liczbę.
idx - Wskaźnik ustawiany na pozycję pierwszego znaku w stringu po liczbie.
base - System, w jakim liczba ma być interpretowana; Domyślnie dziesiątkowy.

// stoull example
#include <iostream>  // std::cout
#include <string>   // std::string, std::stoull

int main (){
  std::string str = "8246821 0xffff 020 -1";

  std::string::size_type sz = 0;  // alias of size_t

  while (!str.empty()) {
    unsigned long long ull = std::stoull (str,&sz,0);
    std::cout << str.substr(0,sz) << " interpreted as " << ull << '\n';
    str = str.substr(sz);
  }

  return 0;
}

Własna funkcja

A tak mogłyby wyglądać proste implementacje funkcji:

Przyjmująca jako argument obiekt klasy string (C++)

int strToInt(string s)
{
  bool m=false;
  int tmp=0;
  int i=0;
  if(s[0]=='-')
  {
     i++;
     m = true;
  }
  while(i<s.size())
  {
   tmp = 10*tmp+s[i]-48;
   i++;
  }
  return m ? -tmp : tmp;  
}

Przyjmująca jako argument char* (C/C++)

int strToInt(char *s)
{
   int tmp = 0, m = 0;
   if(*s == '-') {
   m = 1;
   *s++;
   }
   while(*s)
   tmp = 10 * tmp + *s++ - 48;
   return m ? -tmp : tmp;
}

Biblioteka Boost

Jeśli mamy dostęp do biblioteki Boost, możemy do konwersji wykorzystać klasę lexical_cast:

#include <iostream>
#include <string>
#include <boost/lexical_cast.hpp>

int main()
{
  std::string str = "42";
  int value = boost::lexical_cast<int>(str);

  std::cout << value << std::endl;
  return 0;
}

Zobacz też:

8 komentarzy

Z Delphi przerzucam się na c++, ale tu serce mnie boli... 10 różnego rodzaju konwersji, z czego każda wymaga kilku linijek kodu, jakby programista nie miał co robić. Pewnie, niech sam funkcje napisze...
w Delphi jest strtoint(), inttostr() i tyle....

Sporo błędów jest w tym arcie... i ogólnie to nie ma prawa dobrze działać. W paru miejscach jest nieoptymalne użycie konstrukcji.

Zacznijmy

1)
int i = 42;
string tmp; // brzydkie rozwiązanie
itoa(i, (char*)tmp.c_str(), 10);
string str = tmp.c_str();

string jest domyślnie pusty... to jest użycie niezgodne z standardem. TAKA KONSTRUKCJA NIE POWINNA BYĆ UŻYWANA!!!

2) int i = 42;
char *str;
itoa(i, str, 10);

str wskazuje na nieznany obszar pamięci... jeśli ktoś chce tego poprawnie użyć powinien napisać:
char str[15];
itoa(i, str, 10);

3) Podobnie jest z odpowiednikami sprintfowymi...

4) Zapis: lepsze jest użycie takiej konstrukcji: int strToInt(const string &s) (jeśli ktoś nie wie dlaczego akurat tak polecam przeczytanie Megatutorialu albo porządnej książki do C++)

5) Zapis: bardzo podobnie: int strToInt(const char *s)

Reasumując osoba, która to pisała ma bardzo małe pojęcie o programowaniu w C/C++... szok i przerażenie...

KT

Dlaczego int i = atoi(str.c_str()); nie przerabia mi liter na jakąś wartość, tylko na 0? A liczby zapisane w string zamienia na tą samą, z tego co się orientuję to (str=1)!=(int=1), czy może się mylę...?

Wielkie dzięki :) Akurat tego szukałem ;)

To jest wiki, możesz poprawić sam klikając przycisk "Popraw ten artykuł".

Proszę o pomoc...
chodzi mi o konwersję string na long int czyli ze stringu string str = "123abc"; powinienem otrzymać wynik w postaci liczby dziesiętnej np takiej 15477424852447211265. oczywiście do unsigned long long inta
co ciekawe
1) string 123 przy użyciu atol daje int 123, a powinien np 214235634763
2) string abc daje poprawną wartość czyli coś w rodzaju 154366278856
3)string 123abc daje poprzez atol lub inna 123

moge zrobic to w postaci zmiany string na binarną potem binarna 64 na long int
ale szukam bezpośredniej metody. prosze o pomoc...

Wiele razy używałem tego tematu do przypomnienia sobie konwersji. Autor omówił wiele sposobów konwersji, a pierwszy komentarz jest komentarzem niedoszłego programisty.

Wielkie dzięki!!!
Właśnie potrzebna było mi taka konwersja do programu. Nie musiałem szukać i od razu tyle wersji (przy czym strtol najszybszy na string->int) :)
Prosto i na temat. Super!