Konwersje liczb

cepa

Na forum jest wiele pytań o konwersje liczb całkowitych i zmienno-przecinkowych do string'ów i na odwrót, najczęstszą odpowiedzią jest użycie funkcji sprintf lecz jest to metoda dość wolna i obchodzi rzeczywisty problem, poniżej jest fragment kodu szerszej biblioteki do obslugi ciągów znaków, który umożliwia konwersje int,float <-> string, kod jest zgodny ze standardem C99, jest tu umieszczony wyłącznie jako przykład. Kod umożliwia także operacje na typach long long (int64_t) oraz long double.

Pełny kod biblioteki (nadal w trakcje rozwoju) pod adresem http://cepa.one.pl/libstr.

We wszystkich funkcjach parametr @base oznacza podstawe systemu liczbowego.

inline int libstr_isbdigit(int c, int base);

Sprawdza czy dany znak należy do systemu liczbowego.

uint32_t libstr_atoul(const char *a, int base);

Konwersja string -> unsigned long.

int32_t libstr_atol(const char *a, int base);

Konwersja string -> long.

uint64_t libstr_atoull(const char *a, int base);

Konwersja string -> unsigned long long.

int64_t libstr_atoll(const char *a, int base);

Konwersja string -> long long.

W poniższych funkcjach wskaznik @a jest wskaznikiem do bufora o wystarczającej dlugosci, w przypadku int32_t jest to 33 bajtów, przy int64_t jest to 65 bajtów.

char *libstr_ultoa(uint32_t x, int base, char *a);

Konwersja unsigned long -> string.

char *libstr_ltoa(int32_t x, int base, char *a);

Konwersja long -> string.

char *libstr_ulltoa(uint64_t x, int base, char *a);

Konwersja unsigned long long -> string.

char *libstr_lltoa(int64_t x, int base, char *a);

Konwersja long long -> string.

double libstr_atod(const char *a);

Konwersja string -> double.

long double libstr_atold(const char *a);

Konwersja string -> long double.

Poniższe funkcje konwertują liczbe zmienno-przecinkową na ciąg cyfr bez kropki dziesiętnej i wykładnika. Są bazą dla właściwych funkcji które wstawiają kropkę, wykładnik znak itd.
Opis:

ecvt - Zwraca reprezentacje liczby, tak aby było dokładnie @nDigits wszystkich cyfr, jeżeli wymaga to zaokrąglenia to liczba jest zaokrąglana w góre.
fcvt - Zwraca reprezentacje liczby, tak aby bylo dokładnie @nDigits cyfr po kropce dziesiętnej, jeżeli wymaga to zaokrąglenia to liczba jest zaokrąglana w górę.

Parametry:
@flt - liczba
@nDigits - liczba cyfr (ecvt: wszystkich, fcvt: po przecinku)
@decPoint - pozycja kropki dziesiętnej
@sign - jezeli 0 to + jak 1 to -
@a - bufor

char *libstr_ecvtbuf(double flt, int nDigits, int *decPoint, int *sign, char *a);

Konwersja double -> string. Używana do konwersji do notacji naukowej.

char *libstr_fcvtbuf(double flt, int nDigits, int *decPoint, int *sign, char *a);

Konwersja double -> string. Używana do konwersji do notacji dziesiętnej.

char *libstr_lecvtbuf(long double flt, int nDigits, int *decPoint, int *sign, char *a);

Konwersja long double -> string. Używana do konwersji do notacji naukowej.

char *libstr_lfcvtbuf(long double flt, int nDigits, int *decPoint, int *sign, char *a);

Konwersja long double -> string. Używana do konwersji do notacji dziesiętnej.

Właściwe konwersje.

/**
 * Enhanced String Library
 * Copyright (c) 2005-2007 Lukasz Cepowski (cepa[at]o2.pl)
 * GNU GPL
 * http://cepa.one.pl/libstr
 */

/*$ libstr_conv.c 2000 2007-03-26 $*/

#include <libstr.h>
#include "libstr_internal.h"
#include <math.h>
#include <float.h>

/**
 * libstr_isbdigit - Return digit value in given numerical system if character
 * is a digit from given numerical system, otherwise -1.
 */
inline int libstr_isbdigit(int c, int base)
{
  c = (unsigned char)c;
  if (c >= '0' && c <= '9') {
    c -= '0';
    if (c < base) return c;
  } else if (c >= 'a' && c <= 'z') {
    c -= 'a';
    base -= 10;
    if (c < base) return c + 10;
  } else if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
    c -= 'A';
    base -= 10;
    if (c < base) return c + 10;
  }
  return -1; /* is not */
}

/**
 * libstr_atoul - Convert string to the unsinged 32bit integer value.
 * @base - numerical system (2..36),
 * Function returns numbers between 0 and UINT32_MAX.
 */
uint32_t libstr_atoul(const char *a, int base)
{
  uint32_t result = 0;
  int digit = 0;

  assert(a);

  /* skip whitespaces */
  while (isspace(*a)) a++;

  while (*a) {
    if ((digit = libstr_isbdigit(*a, base)) == -1) break;
    result *= base;
    result += digit;
    a++;
  }
  return result;
}

/**
 * libstr_atol - Convert string to the signed 32bit integer value.
 * @base - numerical system (2..36),
 * Function returns numbers between INT32_MIN and INT32_MAX.
 */
int32_t libstr_atol(const char *a, int base)
{
  int32_t result = 0;
  int digit = 0, isNegative = 0;

  assert(a);

  /* skip whitespaces */
  while (isspace(*a)) a++;

  if (*a == '-') {
    a++;
    isNegative = 1;
  }
  while (*a) {
    if ((digit = libstr_isbdigit(*a, base)) == -1) break;
    result *= base;
    result += digit;
    a++;
  }
  if (isNegative) return -result;
  return result;
}

/**
 * libstr_atoull - Convert string to the unsinged 64bit integer value.
 * @base - numerical system (2..36),
 * Function returns numbers between 0 and UINT64_MAX.
 */
uint64_t libstr_atoull(const char *a, int base)
{
  uint64_t result = 0;
  int digit = 0;

  assert(a);

  /* skip whitespaces */
  while (isspace(*a)) a++;

  while (*a) {
    if ((digit = libstr_isbdigit(*a, base)) == -1) break;
    result *= base;
    result += digit;
    a++;
  }
  return result;
}

/**
 * libstr_atoll - Convert string to the signed 64bit integer value.
 * @base - numerical system (2..36),
 * Function returns numbers between INT64_MIN and INT64_MAX.
 */
int64_t libstr_atoll(const char *a, int base)
{
  int64_t result = 0;
  int digit = 0, isNegative = 0;

  assert(a);

  /* skip whitespaces */
  while (isspace(*a)) a++;

  if (*a == '-') {
    a++;
    isNegative = 1;
  }
  while (*a) {
    if ((digit = libstr_isbdigit(*a, base)) == -1) break;
    result *= base;
    result += digit;
    a++;
  }
  if (isNegative) return -result;
  return result;
}

/**
 * libstr_ultoa - Convert unsigned 32bit integer in given numerical system to the
 * string.
 * @base - numerical system (2..36),
 * @a - pointer to the buffer, minimum size is 33bytes,
 * Return pointer to the string (a) or NULL.
 */
char *libstr_ultoa(uint32_t x, int base, char *a)
{
  int digStack[32], n = 0, m = 0;
  uint32_t y = 0;

  assert(a);

  if (x == 0) {
    a[0] = '0';
    a[1] = '\0';
    return a;
  }

  while (x != 0) {
    y = x;
    x /= base;
    digStack[n++] = (int)(y - x * base);
  }

  while (n--) {
    a[m++] = (digStack[n] < 10 ? digStack[n] + '0' : digStack[n] - 10 + 'a');
  }

  a[m] = '\0';

  return a;
}

/**
 * libstr_ltoa - Convert signed 32bit integer in given numerical system to the
 * string.
 * @base - numerical system (2..36),
 * @a - pointer to the buffer, minimum size is 33bytes,
 * Return pointer to the string (a) or NULL.
 */
char *libstr_ltoa(int32_t x, int base, char *a)
{
  int digStack[32], n = 0, m = 0;
  int32_t y = 0;

  assert(a);

  if (x == 0) {
    a[0] = '0';
    a[1] = '\0';
    return a;
  } else if (x < 0) {
    a[0] = '-';
    m = 1;
  }

  if (x < 0) while (x != 0) {
    y = x;
    x /= base;
    digStack[n++] = -(int)(y - x * base);
  } else while (x != 0) {
    y = x;
    x /= base;
    digStack[n++] = (int)(y - x * base);
  }

  while (n--) {
    a[m++] = (digStack[n] < 10 ? digStack[n] + '0' : digStack[n] - 10 + 'a');
  }

  a[m] = '\0';

  return a;
}

/**
 * libstr_ulltoa - Convert unsigned 64bit integer in given numerical system to the
 * string.
 * @base - numerical system (2..36),
 * @a - pointer to the buffer, minimum size is 65bytes,
 * Return pointer to the string (a) or NULL.
 */
char *libstr_ulltoa(uint64_t x, int base, char *a)
{
  int digStack[64], n = 0, m = 0;
  uint64_t y = 0;

  assert(a);

  if (x == 0) {
    a[0] = '0';
    a[1] = '\0';
    return a;
  }

  while (x != 0) {
    y = x;
    x /= base;
    digStack[n++] = (int)(y - x * base);
  }

  while (n--) {
    a[m++] = (digStack[n] < 10 ? digStack[n] + '0' : digStack[n] - 10 + 'a');
  }

  a[m] = '\0';

  return a;
}

/**
 * libstr_lltoa - Convert signed 64bit integer in given numerical system to the
 * string.
 * @base - numerical system (2..36),
 * @a - pointer to the buffer, minimum size is 65bytes,
 * Return pointer to the string (a) or NULL.
 */
char *libstr_lltoa(int64_t x, int base, char *a)
{
  int digStack[64], n = 0, m = 0;
  int64_t y = 0;

  assert(a);

  if (x == 0) {
    a[0] = '0';
    a[1] = '\0';
    return a;
  } else if (x < 0) {
    a[0] = '-';
    m = 1;
  }

  if (x < 0) while (x != 0) {
    y = x;
    x /= base;
    digStack[n++] = -(int)(y - x * base);
  } else while (x != 0) {
    y = x;
    x /= base;
    digStack[n++] = (int)(y - x * base);
  }

  while (n--) {
    a[m++] = (digStack[n] < 10 ? digStack[n] + '0' : digStack[n] - 10 + 'a');
  }

  a[m] = '\0';

  return a;
}

/**
 * libstr_atod - Convert string to the double.
 */
double libstr_atod(const char *a)
{
  double result = 0.0f, sign = 1.0f;
  int digit = 0, coma = 0, exp = 0, neg = 1;

  assert(a);

  /* skip whitespaces */
  while (isspace(*a)) a++;

  /* get sign */
  switch (*a) {
    case '-': sign = -1.0f;
    case '+': a++;
  }

  /* parse base */
  while ((digit = libstr_isbdigit(*a, 10)) != -1) {
    result *= 10.0f;
    result += (double)digit;
    a++;
  }

  /* parse fraction */
  if (*a == '.') {
    a++;
    while ((digit = libstr_isbdigit(*a, 10)) != -1) {
      result *= 10.0f;
      result += (double)digit;
      a++;
      coma++;
    }
  }

  /* parse exponent */
  if (*a == 'e' || *a == 'E') {
    a++;
    switch (*a) {
      case '-': neg = -1;
      case '+': a++;
    }
    while ((digit = libstr_isbdigit(*a, 10)) != -1) {
      exp *= 10;
      exp += digit;
      a++;
    }
  }

  exp *= neg;
  exp -= coma;

  if (exp > 0) {
    while (exp--)
      result *= 10.0f;
  } else if (exp < 0) {
    while (exp++)
      result /= 10.0f;
  }

  return sign * result;
}

/**
 * libstr_atold - Convert string to the long double.
 */
long double libstr_atold(const char *a)
{
  long double result = 0.0f, sign = 1.0f;
  int digit = 0, coma = 0, exp = 0, neg = 1;

  assert(a);

  /* skip whitespaces */
  while (isspace(*a)) a++;

  /* get sign */
  switch (*a) {
    case '-': sign = -1.0f;
    case '+': a++;
  }

  /* parse base */
  while ((digit = libstr_isbdigit(*a, 10)) != -1) {
    result *= 10.0f;
    result += (long double)digit;
    a++;
  }

  /* parse fraction */
  if (*a == '.') {
    a++;
    while ((digit = libstr_isbdigit(*a, 10)) != -1) {
      result *= 10.0f;
      result += (long double)digit;
      a++;
      coma++;
    }
  }

  /* parse exponent */
  if (*a == 'e' || *a == 'E') {
    a++;
    switch (*a) {
      case '-': neg = -1;
      case '+': a++;
    }
    while ((digit = libstr_isbdigit(*a, 10)) != -1) {
      exp *= 10;
      exp += digit;
      a++;
    }
  }

  exp *= neg;
  exp -= coma;

  if (exp > 0) {
    while (exp--)
      result *= 10.0f;
  } else if (exp < 0) {
    while (exp++)
      result /= 10.0f;
  }

  return sign * result;
}

static int cvt_round_up(char *a, int nDigits)
{
  int rest = 1, i = 0;

  i = nDigits;
  while (i--) {
    a[i] += rest;
    rest = 0;
    if (a[i] > '9') {
      a[i] = '0';
      rest = 1;
    }
  }

  if (rest != 0) {
    a[0] = '1';
    a[nDigits] = '0';
    a[nDigits+1] = '\0';
  }

  return rest;
}

/**
 * libstr_ecvtbuf - Convert double to string.
 * @x - double float variable,
 * @nDigits - count of returned digits,
 * @decPoint - pointer to variable with position of decimal point,
 * @sign - pointer to variable with sign (+ => 0, - => 1),
 * @a - buffer,
 *
 * Size of the buffer should be enough to store all bytes from conversion.
 * The value of double is between 2,2E-308 and 1,8E+308 so
 * DBL_MAX_10_EXP + 2 bytes are enough.
 * Sometimes value is rouned up if given n-digits variable is less than
 * nominal size of converted string.
 * Function returns a pointer to the @a, count of used bytes is always equal
 * to @nDigits.
 */
char *libstr_ecvtbuf(double flt, int nDigits, int *decPoint, int *sign, char *a)
{
  int exp = 0, digit = 0, i = 0;

  assert(a);
  assert(nDigits <= DBL_MAX_10_EXP); /* 308 */

  /* get sign */
  if (flt < 0.0f && sign) *sign = 1;
  else if (sign) *sign = 0;

  /* abs */
  flt = fabs(flt);

  /* get exponent */
  exp = (int)log10(flt);

  /* normalize */
  flt /= pow(10.0f, exp);
  if (flt < 1.0f) {
    flt *= 10.0f;
    exp--;
  }

  /* conversion */
  for (i = 0; i < nDigits; i++) {
    flt = flt - (double)digit * 10.0f;
    digit = (int)flt;
    flt *= 10.0f;
    a[i] = digit + '0';
  }
  digit = (int)(flt - (double)digit * 10.0f);
  a[i] = '\0';

  /* round up if neccessary */
  i = 0;
  if (digit >= 5)
    i = cvt_round_up(a, nDigits);

  /* get decimal point */
  if (decPoint)
    *decPoint = exp + 1 + i;

  return a;
}

/**
 * libstr_fcvtbuf - Convert double to string.
 * @x - double float variable,
 * @nDigits - count of returned digits AFTER DECIMAL POINT(!),
 * @decPoint - pointer to variable with position of decimal point,
 * @sign - pointer to variable with sign (+ => 0, - => 1),
 * @a - buffer,
 *
 * Size of the buffer should be enough to store all bytes from conversion.
 * The value of double is between 2,2E-308 and 1,8E+308 so
 * 2 * DBL_MAX_10_EXP + 2 bytes are enough.
 * Sometimes value is rouned up if given n-digits variable is less than
 * nominal size of converted string.
 * Function returns a pointer to the @a. Returned string contains whole integer
 * value (base) and fraction with given count of digits (@nDigits).
 */
char *libstr_fcvtbuf(double flt, int nDigits, int *decPoint, int *sign, char *a)
{
  int exp = 0, digit = 0, i = 0;

  assert(a);
  assert(nDigits <= DBL_MAX_10_EXP); /* 308 */

  /* get sign */
  if (flt < 0.0f && sign) *sign = 1;
  else if (sign) *sign = 0;

  /* abs */
  flt = fabs(flt);

  /* get exponent */
  exp = (int)log10(flt);
  if (flt >= 1.0f) nDigits += exp+1;

  /* normalize */
  flt /= pow(10.0f, exp);
  if (flt < 1.0f) {
    flt *= 10.0f;
    exp--;
  }

  /* conversion */
  for (i = 0; i < nDigits; i++) {
    flt = flt - (double)digit * 10.0f;
    digit = (int)flt;
    flt *= 10.0f;
    a[i] = digit + '0';
  }
  digit = (int)(flt - (double)digit * 10.0f);
  a[i] = '\0';

  /* round up if neccessary */
  i = 0;
  if (digit >= 5)
    i = cvt_round_up(a, nDigits);

  /* get decimal point */
  if (decPoint)
    *decPoint = exp + 1 + i;

  return a;
}

/**
 * libstr_lecvtbuf - Convert long double to string.
 * @x - long double float variable,
 * @nDigits - count of returned digits,
 * @decPoint - pointer to variable with position of decimal point,
 * @sign - pointer to variable with sign (+ => 0, - => 1),
 * @a - buffer,
 *
 * Size of the buffer should be enough to store all bytes from conversion.
 * The value of long double is between so 3,4E-4932 ÷ 1,2E+4932 so
 * LDBL_MAX_10_EXP + 2 bytes are enough.
 * Sometimes value is rouned up if given n-digits variable is less than
 * nominal size of converted string.
 * Function returns a pointer to the @a, count of used bytes is always equal
 * to @nDigits.
 */
char *libstr_lecvtbuf(long double flt, int nDigits, int *decPoint, int *sign, char *a)
{
  int exp = 0, digit = 0, i = 0;

  assert(a);
  assert(nDigits <= LDBL_MAX_10_EXP); /* 308 */

  /* get sign */
  if (flt < 0.0f && sign) *sign = 1;
  else if (sign) *sign = 0;

  /* abs */
  flt = fabsl(flt);

  /* get exponent */
  exp = (int)log10l(flt);

  /* normalize */
  flt /= powl(10.0f, exp);
  if (flt < 1.0f) {
    flt *= 10.0f;
    exp--;
  }

  /* conversion */
  for (i = 0; i < nDigits; i++) {
    flt = flt - (long double)digit * 10.0f;
    digit = (int)flt;
    flt *= 10.0f;
    a[i] = digit + '0';
  }
  digit = (int)(flt - (long double)digit * 10.0f);
  a[i] = '\0';

  /* round up if neccessary */
  i = 0;
  if (digit >= 5)
    i = cvt_round_up(a, nDigits);

  /* get decimal point */
  if (decPoint)
    *decPoint = exp + 1 + i;

  return a;
}

/**
 * libstr_lfcvtbuf - Convert long double to string.
 * @x - long double float variable,
 * @nDigits - count of returned digits AFTER DECIMAL POINT(!),
 * @decPoint - pointer to variable with position of decimal point,
 * @sign - pointer to variable with sign (+ => 0, - => 1),
 * @a - buffer,
 *
 * Size of the buffer should be enough to store all bytes from conversion.
 * The value of long double is between 3,4E-4932 ÷ 1,2E+4932 so
 * 2 * LDBL_MAX_10_EXP + 2 bytes are enough.
 * Sometimes value is rouned up if given n-digits variable is less than
 * nominal size of converted string.
 * Function returns a pointer to the @a. Returned string contains whole integer
 * value (base) and fraction with given count of digits (@nDigits).
 */
char *libstr_lfcvtbuf(long double flt, int nDigits, int *decPoint, int *sign, char *a)
{
  int exp = 0, digit = 0, i = 0;

  assert(a);
  assert(nDigits <= LDBL_MAX_10_EXP); /* 308 */

  /* get sign */
  if (flt < 0.0f && sign) *sign = 1;
  else if (sign) *sign = 0;

  /* abs */
  flt = fabsl(flt);

  /* get exponent */
  exp = (int)log10l(flt);
  if (flt >= 1.0f) nDigits += exp+1;

  /* normalize */
  flt /= powl(10.0f, exp);
  if (flt < 1.0f) {
    flt *= 10.0f;
    exp--;
  }

  /* conversion */
  for (i = 0; i < nDigits; i++) {
    flt = flt - (double)digit * 10.0f;
    digit = (int)flt;
    flt *= 10.0f;
    a[i] = digit + '0';
  }
  digit = (int)(flt - (double)digit * 10.0f);
  a[i] = '\0';

  /* round up if neccessary */
  i = 0;
  if (digit >= 5)
    i = cvt_round_up(a, nDigits);

  /* get decimal point */
  if (decPoint)
    *decPoint = exp + 1 + i;

  return a;
}

Przykłady użycia (zwłaszcza float itp).

/**
 * Enhanced String Library
 * Copyright (c) 2005-2007 Lukasz Cepowski (cepa[at]o2.pl)
 * GNU GPL
 * http://cepa.one.pl/libstr
 */

/*$ str_conv.c 2000 2007-03-26 $*/

#include <libstr.h>
#include "libstr_internal.h"
#include <float.h>

/**
 * str_atoul - String to unsigned 32bit integer.
 */
uint32_t str_atoul(const String *str, int base)
{
  assert(str);
  return libstr_atoul(str->data, base);
}

/**
 * str_atol - String to signed 32bit integer.
 */
int32_t str_atol(const String *str, int base)
{
  assert(str);
  return libstr_atol(str->data, base);
}

/**
 * str_atoull - String to unsigned 64bit integer.
 */
uint64_t str_atoull(const String *str, int base)
{
  assert(str);
  return libstr_atoull(str->data, base);
}

/**
 * str_atoll - String to signed 64bit integer.
 */
int64_t str_atoll(const String *str, int base)
{
  assert(str);
  return libstr_atoll(str->data, base);
}

/**
 * str_ultoa - Unsigned 32bit integer to string.
 */
String *str_ultoa(uint32_t x, int base, String *str)
{
  if (!str) str = str_new_block(33);
  else str = str_realloc(str, 33);
  if (!str) return NULL;
  libstr_ultoa(x, base, str->data);
  str = str_align_null(str);
  return str;
}

/**
 * str_ltoa - Signed 32bit integer to string.
 */
String *str_ltoa(int32_t x, int base, String *str)
{
  if (!str) str = str_new_block(33);
  else str = str_realloc(str, 33);
  if (!str) return NULL;
  libstr_ltoa(x, base, str->data);
  str = str_align_null(str);
  return str;
}

/**
 * str_ulltoa - Unsigned 64bit integer to string.
 */
String *str_ulltoa(uint64_t x, int base, String *str)
{
  if (!str) str = str_new_block(65);
  else str = str_realloc(str, 65);
  if (!str) return NULL;
  libstr_ulltoa(x, base, str->data);
  str = str_align_null(str);
  return str;
}

/**
 * str_lltoa - Signed 64bit integer to string.
 */
String *str_lltoa(int64_t x, int base, String *str)
{
  if (!str) str = str_new_block(65);
  else str = str_realloc(str, 65);
  if (!str) return NULL;
  libstr_lltoa(x, base, str->data);
  str = str_align_null(str);
  return str;
}

/**
 * str_atod - Convert string to double.
 */
double str_atod(const String *str)
{
  assert(str);
  return libstr_atod(str->data);
}

/**
 * str_atold - Convert string to long double.
 */
long double str_atold(const String *str)
{
  assert(str);
  return libstr_atold(str->data);
}

/**
 * str_dtoa - Convert double to string (Floating notation).
 */
String *str_dtoa(double x, int nDigits, String *str)
{
  int decPt = 0, sign = 0;

  if (!str) str = str_new_block(2 * DBL_MAX_10_EXP + 20);
  else str = str_realloc(str, 2 * DBL_MAX_10_EXP + 20);
  if (!str) return NULL;

  libstr_fcvtbuf(x, nDigits, &decPt, &sign, str->data);
  str = str_align_null(str);

  if (decPt > 0) {
    str = str_insert_ch(str, '.', decPt);
  } else {
    str = str_repeat_ch(str, '0', 0, -decPt + 1);
    str = str_insert_ch(str, '.', 1);
  }

  if (sign == 1) {
    str = str_prepend_ch(str, '-');
  }

  return str;
}

/**
 * str_dtoae - Convert double to string (Scientific notation).
 */
String *str_dtoae(double x, int nDigits, String *str)
{
  int decPt = 0, sign = 0;
  char buf[10];

  if (!str) str = str_new_block(DBL_MAX_10_EXP + 20);
  else str = str_realloc(str, DBL_MAX_10_EXP + 20);
  if (!str) return NULL;

  libstr_ecvtbuf(x, nDigits, &decPt, &sign, str->data);
  str = str_align_null(str);

  if (decPt > 0) {
    if (decPt > str->strLen) {
      /* scientific notation */
      if (str->strLen > 1) str = str_insert_ch(str, '.', 1);
      libstr_ltoa(decPt-1, 10, buf);
      str = str_append_ch(str, 'e');
      str = str_append_cstr(str, buf);
    } else if (decPt < str->strLen) {
      str = str_insert_ch(str, '.', decPt);
    }
  } else {
    /* scientific notation */
    libstr_ltoa(decPt-1, 10, buf);
    str = str_insert_ch(str, '.', 1);
    str = str_append_ch(str, 'e');
    str = str_append_cstr(str, buf);
  }

  if (sign == 1) {
    str = str_prepend_ch(str, '-');
  }

  return str;
}

/**
 * str_ldtoa - Convert long double to string (Floating notation).
 */
String *str_ldtoa(long double x, int nDigits, String *str)
{
  int decPt = 0, sign = 0;

  if (!str) str = str_new_block(2 * LDBL_MAX_10_EXP + 20);
  else str = str_realloc(str, 2 * LDBL_MAX_10_EXP + 20);
  if (!str) return NULL;

  libstr_lfcvtbuf(x, nDigits, &decPt, &sign, str->data);
  str = str_align_null(str);

  if (decPt > 0) {
    str = str_insert_ch(str, '.', decPt);
  } else {
    str = str_repeat_ch(str, '0', 0, -decPt + 1);
    str = str_insert_ch(str, '.', 1);
  }

  if (sign == 1) {
    str = str_prepend_ch(str, '-');
  }

  return str;
}

/**
 * str_ldtoae - Convert long double to string (Scientific notation).
 */
String *str_ldtoae(long double x, int nDigits, String *str)
{
  int decPt = 0, sign = 0;
  char buf[10];

  if (!str) str = str_new_block(LDBL_MAX_10_EXP + 20);
  else str = str_realloc(str, LDBL_MAX_10_EXP + 20);
  if (!str) return NULL;

  libstr_lecvtbuf(x, nDigits, &decPt, &sign, str->data);
  str = str_align_null(str);

  if (decPt > 0) {
    if (decPt > str->strLen) {
      /* scientific notation */
      if (str->strLen > 1) str = str_insert_ch(str, '.', 1);
      libstr_ltoa(decPt-1, 10, buf);
      str = str_append_ch(str, 'e');
      str = str_append_cstr(str, buf);
    } else if (decPt < str->strLen) {
      str = str_insert_ch(str, '.', decPt);
    }
  } else {
    /* scientific notation */
    libstr_ltoa(decPt-1, 10, buf);
    str = str_insert_ch(str, '.', 1);
    str = str_append_ch(str, 'e');
    str = str_append_cstr(str, buf);
  }

  if (sign == 1) {
    str = str_prepend_ch(str, '-');
  }

  return str;
}

2 komentarzy

Naprawdę fajne :)

Naprawde dobry kod, przyda się :) gratulacje i pzdr