Programowanie w języku Delphi

Uses

 • 2006-08-06 20:46
 • 1 komentarz
 • 2851 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
uses - słowo kluczowe języka Delphi

Deklaracja uses tworzy listę modułów wchodzących w skład programu.

Słowo kluczowe in, poprzedzone nazwą modułu, specyfikuje nazwę pliku będącego częścią kodu źródłowego projektu.

program Project1;
 
uses
 Forms,
 Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};
 
{$R *.res}
 
begin
 Application.Initialize;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.

Moduły biblioteczne dołączane są bez słowa in.

unit Unit1;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs;
 
type
 TForm1=class(TForm)
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 
var
 Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
end.

Zobacz też:

1 komentarz

brodny 2005-12-21 23:15

"Nazwa modułu poprzedzona dyrektywą in"
Poprzedzona? :>