Programowanie w języku Delphi

TryStrToFloat

TryStrToFloat
Moduł: SysUtils

function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Extended): Boolean; overload;
function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Extended; const FormatSettings: TFormatSettings): Boolean; overload;
 
function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Double): Boolean; overload;
function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Double; const FormatSettings: TFormatSettings): Boolean; overload;
 
function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Single): Boolean; overload;
function TryStrToFloat(const S: string; out Value: Single; const FormatSettings: TFormatSettings): Boolean; overload;


Funkcja sprawdza, czy podany w parametrze S łańcuch znaków można przekonwertować na wartość typu Extended, Double lub Single. Jeżeli konwersja łańcucha powiedzie się, w argumencie Value zwrócona zostanie liczba odpowiadająca wartości z podanego łańcucha, a sama funkcja zwróci w rezultacie wartość True. W przeciwnym razie funkcja zwróci False.

W przeciwieństwie do funkcji StrToFloat, funkcja TryStrToFloat nie wywołuje wyjątku w przypadku niepoprawnie zapisanej liczby w wejściowym ciągu znaków.

Przykład zastosowania funkcji:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
var
 S: String;
 D: Double;
begin
 Write('Podaj liczbę zmiennoprzecinkową: ');
 ReadLn(S);
 
 if TryStrToFloat(S, D) then
  Write('Konwersja liczby powiodła się')
 else
  Write('Podano nieprawidłową wartość!');
 
 ReadLn;
end.

Rozszerzona wersja funkcji dodatkowo umożliwia podanie w parametrze FormatSettings rekordu typu TFormatSettings.


Zobacz też: