Moduły » DateUtils

SameTime

SameTime
Moduł: DateUtils

function SameTime(const A, B: TDateTime): Boolean;

Funkcja porównuje dwie wartości czasu przekazane w parametrach A oraz B. Zwraca wartość True jeżeli są one równe (False w przeciwnym wypadku).

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : Boolean;
begin
 A := Now;
 B := A;
 
 Result := SameTime(A, B);
 
 if Result then
  Writeln('Tak, wartości TDateTime są równe')
 else Writeln('Niestety, wartości TDateTime są różne');
 
 Readln;
end.


Zobacz też: