Moduły » DateUtils

SameDate

SameDate
Moduł: DateUtils

function SameDate(const A, B: TDateTime): Boolean;

Funkcja porównuje dwie daty przekazane do parametrów A oraz B. Zwraca wartość typu True jeżeli obydwie daty są takie same (jednostki czasu są ignorowane).

Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, DateUtils;
 
var
 A, B : TDateTime;
 Result : Boolean;
begin
 A := Now;
 B := A;
 
 Result := SameDate(A, B);
 
 if Result then
  Writeln('Tak, dwie daty są równe')
 else Writeln('Niestety, dwie daty są różne');
 
 Readln;
end.


Zobacz też: