ReadProcessMemory

ŁF
// C
BOOL ReadProcessMemory(
 HANDLE hProcess,
 LPCVOID lpBaseAddress,
 LPVOID lpBuffer,
 SIZE_T nSize,
 SIZE_T* lpNumberOfBytesRead
);
// Delphi
function ReadProcessMemory(hProcess: THandle; const lpBaseAddress: Pointer; lpBuffer: Pointer; nSize: DWORD; var lpNumberOfBytesRead: DWORD): BOOL; external kernel32 name 'ReadProcessMemory';

Funkcja ReadProcessMemory umożliwia odczyt pamięci innego procesu.

Parametry:
[in] hProcess
Uchwyt procesu, którego pamięć ma być odczytana. Uchwyt musi mieć ustawione prawo PROCESS_VM_READ aby operacja odczytu się powiodła.

[in] lpBaseAddress
Wskaźnik będący adresem bazowym obszaru pamięci, z którego ma nastąpić odczyt. Zanim nastąpi odczyt, system sprawdza czy są ustawione odpowiednie prawa umożliwiające dostęp do pamięci drugiego procesu. Jeśli takich praw nie ma, funkcja nie wykonuje odczytu i zwraca 0.

[out] lpBuffer
Wskaźnik do bufora, do którego zostanie odczytana pamięć.

[in] nSize
Ilość bajtów do odczytania (rozmiar bufora).

[out] lpNumberOfBytesRead
Ilość odczytanych bajtów.

Zwracana wartość
Jeśli operacja się powiedzie, zwraca niezerową wartość (true), w przeciwnym wypadku zwraca 0 (false). Aby dostać dokładniejsze informacje o błędzie, użyj funkcji GetLastError. Funkcja zwraca błąd jeśli nie ma niezbędnych uprawnień do chociaż jedego z bloków odczytywanej pamięci.

Przykład
Poniżej znajduje się funkcja napisana w Delphi, umożliwiająca odczyt linii poleceń z jaką został uruchomiony proces.

function GetCmdLine(hProcess : thandle) : string;
var
 h2 : thandle;
 PROCESSENTRY32 : TPROCESSENTRY32;
 i,j : cardinal;
 buf : array of char;
 memStart : pointer;
 memInfo : MEMORY_BASIC_INFORMATION;
 s   : string;
begin
 result := '';
 h2 := OpenProcess (PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, FALSE, hProcess);
 if h2 = 0 then exit;

 memstart := pointer($20000);
 while VirtualQueryEx(h2, memstart, memInfo, SizeOf(MEMORY_BASIC_INFORMATION)) = SizeOf(MEMORY_BASIC_INFORMATION) do
 begin
  if (meminfo.State = MEM_COMMIT) then
  begin
   setlength(buf,meminfo.RegionSize);
   if ReadProcessMemory(h2, memInfo.BaseAddress, buf, memInfo.RegionSize, i) then
   begin
     move(buf[1176],buf[0],meminfo.RegionSize-1176);

     i := Pos(#0#0,string(buf));
     move(buf[i+6],buf[0],meminfo.RegionSize-i-6);
     i := pos(#0#0,string(buf));
     while buf[i] = #0 do inc(i);
     if i > 2048 then break;
     move(buf[i],buf[0],meminfo.RegionSize-i);

     j := pos(#0#0,string(buf)) div 2;
     setlength(s,j);
     for i := 0 to j-1 do s[i+1] := buf[i*2];

     result := s;
     break;
   end;
   buf := nil;
  end;
  integer(memstart) := integer(meminfo.BaseAddress) + meminfo.regionsize;
 end;
 CloseHandle(h2);
end;

Zobacz też:

1 komentarz

A u mnie ten przykład nie działa - tzn. zwraca puste stringi. Poprosiłbym o jakiś krótki praktyczny przykład :)