EnumWindowsProc

Morris
// C
BOOL CALLBACK EnumWindowsProc(
    HWND hwnd,
    LPARAM lParam
);
// Delphi
function EnumWindowsProc(hwnd: HWND; lParam: DWORD): BOOL; stdcall;

EnumWindowsProc jest ogólną nazwą funkcji zwrotnej używanej w wywołaniu funkcji EnumWindows i EnumDesktopWindows. W cyklicznym wywołaniu funkcja ta otrzymuje uchwyty okien nadrzędnych. Typ WNDENUMPROC określa wskaźnik do funkcji o takim nagłówku. Funkcja zwrotna nie musi nosić nazwy EnumWindowsProc, a jedynie jej parametry i wartość zwracana muszą być określonych typów.

Parametry
hwnd
Uchwyt okna nadrzędnego.

lParam
Parametr przekazany w wywołaniu funkcji EnumWindows lub EnumDesktopWindows.

Wartość zwracana
Aby kontynuować wyliczanie, funkcja musi zwrócić TRUE; aby je przerwać musi zwrócić FALSE.

Uwagi
Adres tej funkcji należy przekazać w wywołaniu funkcji EnumWindows lub EnumDesktopWindows.

Zobacz też

0 komentarzy