DefWindowProc

Morris
//C
LRESULT DefWindowProc(
    HWND hWnd,
    UINT Msg,
    WPARAM wParam,
    LPARAM lParam
);
//Delphi
function DefWindowProc(hWnd: DWORD; Msg: UINT; wParam, lParam: Integer): Integer;

Funkcja DefWindowProc wywołuje domyślną procedurę okna w celu domyślnego obsłużenia komunikatów nieobsłużonych przez aplikację. Wywołanie tej funkcji powoduje, że każdy komunikat zostanie obsłużony. Funkcję DefWindowProc wywołuje się z tymi samymi parametrami, które weszły do procedury okna.

Parametry
hWnd
Uchwyt do okna, które otrzymało komunikat

Msg
Kod komunikatu

wParam
Informacje dodatkowe. Wartość tego parametru zależy od komunikatu.

lParam
Informacje dodatkowe. Wartość tego parametru zależy od komunikatu.

Wartość zwracana
Wartość zwracana zależy od komunikatu.

Uwagi
Windows 95/98/Me: Wersja Unicode funkcji (DefWindowProcW) jest wspierana przez Warstwę Unicode (Microsoft Layer for Unicode) - MSLU. Aby użyć funkcji w wersji Unicode, należy dokonać pewnych zmian w aplikacji wedle wskazówek nakreślonych w Microsoft Layer for Unicode on Windows 95/98/Me Systems (eng)

0 komentarzy