Standardowe parametry cmdletow

maly186

Verbose

 • Typ: Boolean
 • Określa czy generować szczegółowe informacje na temat operacji.

Debug

 • Typ: Boolean
 • Określa czy generować informacje dla programisty.

ErrorAction

 • Typ: Enum
 • Możliwe wartości: Continue(domyślna), Stop, SilentlyContinue, Inquire
 • Określa zachowanie w przypadku błędu.

ErrorVariable

 • Typ: String
 • Określa nazwę zmiennej do której trafią komunikaty o błędach powstałych w czasie działania cmdletu.

OutVariable

 • Typ: String
 • Określa nazwę zmiennej do której trafi wynik działania cmdletu. Niezależnie od tego zwracany jest wynik.

OutBuffer

 • Typ: Int32
 • Określa ilość obiektów przechowania w buforze, przed przekazaniem do następnego polecenia.

WhatIf

 • Typ: Boolean
 • Zastosowanie tego parametru powoduje, że wyświetlana jest tylko informacja, jakie zmiany spowoduje polecenie, bez wykonywania. Odnosi się tylko do cmdletów zmieniających stan systemu.

Confirm

 • Typ: Boolean
 • Wymaga potwierdzenia działania przez użytkownika. Odnosi się tylko do cmdletów zmieniających stan systemu.

0 komentarzy