Remove-Item

maly186

Remove-Item

Opis
Usuwa jeden lub więcej elementów. Wspierane przez większość dostawców

Parametry

path

 • Typ: string[]
 • Wymagany: tak
 • Pozycja: 1
 • Domyślna wartość: brak
 • Wartość z potoku: tak (ByValue, ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne: tak
 • Ścieżka do elementów, które mają zostać usunięte.

recurse

 • Typ: Boolean
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: false
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Usuwa podany element i rekursywnie wszystkie podelementy

force

 • Typ: Boolean
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: false
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Wymusza usunięcie elementu.

include

 • Typ: string[]
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: brak
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: tak
 • Określa elementy do usunięcia, np. *.txt

exclude

 • Typ: string[]
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: brak
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: tak
 • Określa elementy, które nie zostaną usunięte, np. *.exe

filter

 • Typ: string
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: brak
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Określa filtr w formacie zgodnym z aktualnym dostawcą

credential

 • Typ: PSCredential
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: brak
 • Wartość z potoku: tak (ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Określa uprawnienia z jakim ma zostać wykonane polecenie. Może być podany w formie łańcucha znaków ("Uzytkownik" lub "Domena\Uzytkownik") lub jako obiekt typu PSCredential. W tym pierwszym przypadku zostanie wyświetlony monit o hasło. Ten parametr nie jest wspierany przez jakikolwiek cmdlet Windows PowerShell Core.

literalPath

 • Typ: string[]
 • Wymagany: tak
 • Pozycja: 1
 • Domyślna wartość: brak
 • Wartość z potoku: tak (ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne:nie
 • Określa lokalizacje do usunięcia. Inaczej niż parametr Path nie są interpretowane znaki wieloznaczne

Verbose

 • Typ: Boolean
 • Określa czy generować szczegółowe informacje na temat operacji.

Debug

 • Typ: Boolean
 • Określa czy generować informacje dla programisty.

ErrorAction

 • Typ: Enum
 • Możliwe wartości: Continue(domyślna), Stop, SilentlyContinue, Inquire
 • Określa zachowanie w przypadku błędu.

ErrorVariable

 • Typ: String
 • Określa nazwę zmiennej do której trafią komunikaty o błędach powstałych w czasie działania cmdletu.

OutVariable

 • Typ: String
 • Określa nazwę zmiennej do której trafi wynik działania cmdletu. Niezależnie od tego zwracany jest wynik.

OutBuffer

 • Typ: Int32
 • Określa ilość obiektów przechowania w buforze, przed przekazaniem do następnego polecenia.

WhatIf

 • Typ: Boolean
 • Zastosowanie tego parametru powoduje, że wyświetlana jest tylko informacja, jakie zmiany spowoduje polecenie, bez wykonywania. Odnosi się tylko do cmdletów zmieniających stan systemu.

Confirm

 • Typ: Boolean
 • Wymaga potwierdzenia działania przez użytkownika. Odnosi się tylko do cmdletów zmieniających stan systemu.

0 komentarzy