New-Item

maly186

New-Item

Opis
Tworzy nowy element danego typu w podanej lokalizacji. Można tez od razu ustawić wartość nowego elementu.

Parametry
path

 • Typ: string[]
 • Wymagany: tak
 • Pozycja: 1
 • Domyślna wartość: String.Empty
 • Wartość z potoku: tak (ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Określa lokalizacje nowego elementu.

itemType

 • Typ: string
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: String.Empty
 • Wartość z potoku: tak (ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Typ nowego elementu.

value

 • Typ: Object
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: $null
 • Wartość z potoku: tak (ByValue, ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Wartość nowego elementu

name

 • Typ: string
 • Wymagany: tak
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: String.Empty
 • Wartość z potoku: tak (ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Nazwa tworzonego elementu

force

 • Typ: Boolean
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: brak
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Wymusza wykonanie operacji

credential

 • Typ: PSCredential
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: brak
 • Wartość z potoku: tak (ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Określa uprawnienia z jakim ma zostać wykonane polecenie. Może być podany w formie łańcucha znaków ("Uzytkownik" lub "Domena\Uzytkownik") lub jako obiekt typu PSCredential. W tym pierwszym przypadku zostanie wyświetlony monit o hasło. Ten parametr nie jest wspierany przez jakikolwiek cmdlet Windows PowerShell Core.

Verbose

 • Typ: Boolean
 • Określa czy generować szczegółowe informacje na temat operacji.

Debug

 • Typ: Boolean
 • Określa czy generować informacje dla programisty.

ErrorAction

 • Typ: Enum
 • Możliwe wartości: Continue(domyślna), Stop, SilentlyContinue, Inquire
 • Określa zachowanie w przypadku błędu.

ErrorVariable

 • Typ: String
 • Określa nazwę zmiennej do której trafią komunikaty o błędach powstałych w czasie działania cmdletu.

OutVariable

 • Typ: String
 • Określa nazwę zmiennej do której trafi wynik działania cmdletu. Niezależnie od tego zwracany jest wynik.

OutBuffer

 • Typ: Int32
 • Określa ilość obiektów przechowania w buforze, przed przekazaniem do następnego polecenia.

WhatIf

 • Typ: Boolean
 • Zastosowanie tego parametru powoduje, że wyświetlana jest tylko informacja, jakie zmiany spowoduje polecenie, bez wykonywania. Odnosi się tylko do cmdletów zmieniających stan systemu.

Confirm

 • Typ: Boolean
 • Wymaga potwierdzenia działania przez użytkownika. Odnosi się tylko do cmdletów zmieniających stan systemu.

0 komentarzy