Cześć,

Mam problem ze skryptem. Chcę "przerzucić" dane wektorowe + bazę sqlite do jednej aplikacji, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.
Podczas uruchamiania skryptu, pliki w katalogu na komputerze kopiują się, natomiast na urządzenie już niestety nie. Pojawia się komunikat: 'Nie można odnaleźć określonego pliku'.
W wierszu poleceń, faktycznie nie mogę się dostać do konkretnych ścieżek w urządzeniu. Ps. Python jest dla mnie nowością ;).

# -*- coding: utf-8 -*-

import subprocess
import shutil
import os
import datetime
import time
import sqlite3

# Tworzenie kopii calego projektu w katalogu wymiany (patrz katalog wymiany)
backupProjectPc = 0

# kopiuj na urzadzenie [meta_db, vector_db, raster_db]
copyToDevice = [1, 1, 0]   # [1,1,0] [0,0,0] [1,0, 0]

# kopiuj na komputer [meta_db, vector_db]
copyToPc = [0, 0]    # [1,1] [0,0] [1,0]
# aktualizuj nazwy styli na podstawie katalogu pliko sld (po skopiowaniu)
updateStyle = 0

# kopiuj pliki z katalogu na komputerze do katalogu na urzadzeniu
copyDirToDevice = 0
srcDirPc = r'C:/Dane/(pełna ściażka do katalogu w komputerze)'
trgDir = r'/storage/emulated/0/Download' #ścieżka do tabletu, podpiętego poprzez USB (debugowanie włączone)

# katalog wymiany pomiedzy komputerem a urzadzeniem z Androidem

exchangeDir = r'C:/Dane/(pełna ścieżka)/katalog wymiany'
editDir = r'C:/Dane/pełna ścieżka' # # katalog z edytowana baza na komputerze stacjonarnym 
projectsDir = r'/storage/emulated/0/Android/data/(katalog projektu)/files/projects/main' # mlas Pro 6.1
projectName = r''   # nazwa projektu, w ktorym bedzie podmieniana metabaza i ktory bedzie kopiowany na komputer

# nazwy baz zwiazanych z projektem
metaDbName = r'meta_db.sqlite'               # nazwa metabazy
vectorDbName = r'vectors.sqlite'              # nazwa bazy wektorowej
rasterDbName = r'rasters.sqlite'              # nazwa bazy rastrowej
crsFileName = r'prj'                    # nazwa pliku z ukladem projektu
copySuffix = "_Copy"                    # suffix dodawany do kopii plikow

# lista nazw plikow wymienionych powyzej, ktore sa skladowymi projektu i maja byc z nim backupowane
projectFilesList = [metaDbName, vectorDbName, rasterDbName, crsFileName]

# Sciezka do adb.exe (potrzebne jest popranie Android SDK)
adbPath = r'C:/Users/(ścieżka do adb)/adb.exe'
adbPath = os.path.join(os.getcwd(), 'adb\\adb.exe')

# zmienne potrzebne do aktualizacji nazwy stylu
styleDir = r'd:/meta/style'             # katalog do zapisu styli dla warstw (taki, do ktorego byl robiony unload)
defaultStyleDir = r'd:\meta\default_style'     # katalog do zapisu styli domyslnycch (taki, do ktorego byl robiony unload)
defaultTab = r'default_style'            # nazwa tabeli ze stylami domyslnymi
defaultTabFields = ['id', 'name', 'sld_xml']    # lista pol (pole z nazwa oraz pole z xml stylu)
styleTab = r'style'                 # nazwa tabeli ze stylami dla warstw
styleTabFields = ['id', 'name', 'sld_xml']      # lista pol (pole z nazwa oraz pole z xml stylu)

def forceStopApp():
  """Funkcja wymuszajaca zatrzymanie aplikacji na urzadzeniu """
  print(adbPath)
  p = subprocess.Popen([adbPath, 'shell', 'am', 'force-stop', packageName], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
  stdout, stderr = p.communicate()
  if "failed" in stderr or "error" in stderr:
    print("Blad zamykania aplikacji na urzadzeniu " + stderr)
  else:
    print("Aplikacja zamknieta " + stderr)
  #  p.kill()

def startApp():
  """Funkcja uruchamiajaca ponownie aplikacje.
    W celu prawidlowego dzialania funkcji nalezy poprawnie zdefiniowac zmienne globalne:
    - nazwa pakietu (packageName)
    - nazwa startowego activity aplikacji (startActivity) """
  p = subprocess.Popen([adbPath, 'shell', 'am', 'start', packageName + "/." + startActivity], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
  stdout, stderr = p.communicate()
  if "failed" in stderr or "error" in stderr:
    print("Blad uruchomienia aplikacji na urzadzeniu " + stderr)
  else:
    print("Aplikacja uruchomiona " + stderr)
  #  p.kill()

def setPathSep(path):
  """zmiana sciezku tak by byla poprawnie interpretowana przez adb """
  newPath = path.replace("\\", '/')
  return newPath

def copyFile(fileToCopy, trgDir):
  """Funkcja kopiujaca plik (fileToCopy) do katalogu (trgDir)"""
  shutil.copy(fileToCopy, trgDir)
  print("Skopiowano plik %s do katalogu %s" % (os.path.basename(fileToCopy), trgDir))

def pushFile(pushFile, trgDir):
  """Funkcja kopiujaca plik (pushFile) do katalogu na urzadzeniu (trgDir) """
  p = subprocess.Popen([adbPath, r'push', pushFile, trgDir], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
  stdout, stderr = p.communicate()
  print(trgDir)
  if "failed" in stderr or "error" in stderr:
    print("Blad kopiowania pliku %s na urzadzenie " % os.path.basename(pushFile) + stderr)
  else:
    print("Skopiowano plik %s na urzadzenie " % os.path.basename(pushFile) + stderr)
  #  p.kill()

def pullFile(pullFile, trgFile):
  """Funkcja kopujaca plik (pullFile) jako plik (trgFile) na komputer"""
  p = subprocess.Popen([adbPath, r'pull', pullFile, trgFile], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
  stdout, stderr = p.communicate()
  if "does not" in stderr or "failed" in stderr or "error" in stderr:
    print("Blad kopiowania pliku %s z urzadzenia na komputer " % os.path.basename(pullFile) + stderr)
  else:
    print("Skopiowano plik %s z urzadzenia.\nLokalizacja kopii na komputerze: %s " % (os.path.basename(pullFile), trgFile) + stderr)
  #  p.kill()

def deleteFile(pathToFile):
  """Funkcja usuwająca wskazany plik z urzadzenia """

  p = subprocess.Popen([adbPath, 'shell', r'rm', pathToFile], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
  stdout, stderr = p.communicate()
  if "does not" in stderr or "failed" in stderr or "error" in stderr:
    print("Blad usuwania pliku %s na urzadzeniu " % os.path.basename(pathToFile) + stderr)
  else:
    print("Usunieto plik %s na urzadzeniu " % (os.path.basename(pathToFile)) + stderr)
  #  p.kill()

def makeBackupDir(projectName, trgDir):
  """Funkcja zakladajaca katalog projektu (projectName) do przwchowania backup-u w zadanej lokalizacji na komputerze (trgDir)"""
  ts = time.time()
  st = projectName + " " + datetime.datetime.fromtimestamp(ts).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S').replace(":", "_")
  backupDir = os.path.join(trgDir, st)
  os.mkdir(backupDir)
  return backupDir

def backupProject(projectFilesList):
  """Funkcja tworzaca backup wszystkich plikow skladowych (projectFilesList) w nowym folderze na komputerze"""
  # przygotuj katalog na backup
  backupDir = makeBackupDir(projectName,exchangeDir)
  for projectFile in projectFilesList:
    pullFile(appFilePath(projectFile), backupDir)

  print("Utworzono backup projektu w katalogu %s" % backupDir)

def appFilePath(fileName):
  """Funkcja skladajaca pelna sciezke do metabazy"""
  appFilePath = setPathSep(os.path.join(os.path.join(projectsDir, projectName), fileName))
  return appFilePath

def pcFilePath(trgDir, fileName):
  """Funkcja skladaja pelna sciezke pliku na kompueterze"""
  pcFilePath = os.path.join(trgDir, fileName)
  return pcFilePath

def copyFileName(fileName, suffix):
  """Funkcja skladaja nazwe kopii """
  copyFileName = fileName.split('.')[0] + suffix + '.' + fileName.split('.')[1]
  return copyFileName

def updateStyleName(styleDir, trgFile, tabName, tabFields):
  """Funkcja aktualizujaca w kopii metabazy (copyFile) nazwe stylow z katalogu (styleDir) na podstawie wczesniej wyeksportowanych plikow"""

  styleFilesList = [f for f in os.listdir(styleDir) if os.path.isfile(os.path.join(styleDir, f))]

  # polaczenie z baza danych
  conn = sqlite3.connect(trgFile)
  c = conn.cursor()

  for styleFileName in styleFilesList:
    styleName = styleFileName.split('.')[0][(styleFileName.split('.')[0].find('_'))+1:]
    styleId = int((styleFileName.split('.')[0]).split('_')[0])

    if tabName == 'style':
      c.execute( ''' UPDATE style SET name = ? WHERE id = ? ''', (styleName, styleId))
      conn.commit()
      print("Aktulizacja stylu %s " %styleName)

    if tabName == 'default_style':
      c.execute( ''' UPDATE default_style SET name = ? WHERE id = ? ''', (styleName, styleId))
      conn.commit()
      print("Aktulizacja stylu %s " %styleName)

  conn.close()
    #print styleName + str(styleId)

def copyFilesToDevice(srcDir, trgDir):
  """Funkcja kopiujaca pliki z danego katalog na komputerze do katalogu na urzadzeniu """
  # lista plikow
  filesList = [f for f in os.listdir(srcDir) if os.path.isfile(os.path.join(srcDir, f))]
  for f in filesList:
    pushFile(os.path.join(srcDir, f), trgDir)

def listFilesAdb(srcDir):
  """ Funkcja listujaca pliki w katalogu na urzadzeniu (srcDir) """
  p = subprocess.Popen([adbPath, r'shell', 'ls', '-R' , srcDir,], stdout= subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
  stdout, stderr = p.communicate()
  if "does not" in stderr or "failed" in stderr or "error" in stderr:
    print("Listowania plikow w katalogu %s na urzadzeniu " % os.path.basename(srcDir) + stderr)
  else:
    return(stdout)
#  p.kill()

# ZASADNICZY PROGRAM

if backupProjectPc == 1:
  # utworz kopie projektu
  backupProject(projectFilesList)

if copyToDevice[0] == 1 or copyToDevice[1] == 1:

  # zamkniecie aplikacji
  #forceStopApp()

  if copyToDevice[0] == 1:

    # kopiowanie metabazy do katalogu wymiany
    copyFile(os.path.join(editDir, metaDbName), exchangeDir)
    # kopiowanie metabazy na urzadzenie
    pushFile(os.path.join(exchangeDir, metaDbName), setPathSep(os.path.join(projectsDir, projectName)))

    # usuwanie cache
    if projectName != '':
      vectorCache = setPathSep(os.path.join(os.path.join(projectsDir, projectName), "cache_vector"))
    else:
      vectorCache = setPathSep(os.path.join(projectsDir, "cache.vector"))
    deleteFile(vectorCache)

  if copyToDevice[1] == 1:
    # kopiowanie bazy wektorowej do katalogu wymiany
    copyFile(os.path.join(editDir, vectorDbName), exchangeDir)
    # kopiowanie bazy wektorowej na urzadzenie
    pushFile(os.path.join(exchangeDir, vectorDbName), setPathSep(os.path.join(projectsDir, projectName)))

  if copyToDevice[2] == 1:
     # kopiowanie bazy rastrowej do katalogu wymiany
    copyFile(os.path.join(editDir, rasterDbName), exchangeDir)
    # kopiowanie bazy rastrowej
    pushFile(os.path.join(exchangeDir, rasterDbName), setPathSep(os.path.join(projectsDir, projectName)))

  # uruchomienie aplikacji
  startApp()

if copyToPc[0] == 1:
  # kopiowanie metabazy z urzadzenia na komputer
  pullFile(appFilePath(metaDbName), pcFilePath(exchangeDir, copyFileName(metaDbName, copySuffix)))
  if updateStyle == 1:
    updateStyleName(styleDir, pcFilePath(exchangeDir, copyFileName(metaDbName, copySuffix)), styleTab, styleTabFields)

if copyToPc[1] == 1:
  # kopiowanie bazy wektorowej z urzadzenia na komputer
  pullFile(appFilePath(vectorDbName), pcFilePath(exchangeDir, copyFileName(vectorDbName, copySuffix)))

if copyDirToDevice == 1:
  copyFilesToDevice(srcDirPc, trgDir)

if copyDirFromDevice == 1:
  content = listFilesAdb(srcDir)
  lis = content.split('\n')
  for pos in lis:
    if '.' in pos and ':' not in pos:
      fileToPull = srcDir + '/' + pos.strip('\r')
      pullFile(fileToPull, os.path.join(exchangeDir, pos.strip('\r')))