Sprawdzenie kodu - kolejka

0

Mam program realizujący kolejkę:

 program Projekt;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes
 { you can add units after this };

type TZesp = class
 Re, Im: real;
 constructor Create(a, b: real);
end;

constructor TZesp.Create(a, b: real);
begin
    Re := a;
    Im := b;
end;

type PKolejka = ^TKolejka;
  TKolejka = record
  Number: TZesp;
  Next: PKolejka;
  end;

type KKolejka = class
 Head: PKolejka;
 Tail: PKolejka;
 constructor Create;
 procedure Push(e: TZesp);
 function Pop:TZesp;
 procedure Show;
 procedure Remove;
 procedure RemoveAll;
end;

constructor KKolejka.Create;
begin
    Head := nil;
    Tail := nil;
end;

procedure KKolejka.Push(e: TZesp); //dodawanie elmentu do kolejki
var Nowy: PKolejka;
begin
    New(Nowy);
    Nowy^.Number := TZesp.Create(e.Re, e.Im);
    Nowy^.Next := nil;
    if Head = nil then //<---------------------------------------------------------------
    begin
     Head := Nowy;
     Tail := Nowy;
    end
    else begin
     Tail^.Next := Nowy;
     Tail := Nowy;
    end;
end;

function KKolejka.Pop: TZesp; //pobieranie elementu z kolejki
var Temp: PKolejka;
begin
    if Head = nil then
    begin
     writeln('Kolejka pusta');
    end
    else begin
     Result := Head^.Number;
     Temp := Head;
     Head := Head^.Next;
     Dispose(Temp);
    end;
end;

procedure KKolejka.Show; //wypisanie kolejki
var Temp: PKolejka;
begin
    if Head = nil then writeln('Kolejka pusta')
    else Temp := Head;
    while Temp <> nil do
    begin
       writeln(Temp^.Number.Re,' + ',Temp^.Number.Im,'j');
       Temp := Temp^.Next;
    end;
end;

procedure KKolejka.RemoveAll; //usuniecie kolejki
var Temp: PKolejka;
begin
    while Head <> nil do
    begin
       Temp := Head^.Next;
       Dispose(Head);
       Head := Temp;
    end;
end;

procedure KKolejka.Remove; //usuniecie jednego elementu
var Temp: PKolejka;
begin
    if Head <> nil then
    begin
     Temp := Head^.Next;
     Dispose(Head);
     Head := Temp;
    end;
end;

var
 kolejka: KKolejka;
 liczba: TZesp;

begin
 kolejka.Create;
 kolejka.Push(TZesp.Create(3.5,4.5));
 kolejka.Push(TZesp.Create(3,5));
 kolejka.Push(TZesp.Create(35,4));
 kolejka.Show;
 liczba := kolejka.Pop;
 kolejka.Show;
 readln;
end.

#Przy uruchomieniu, w zaznaczonym miejscu wyrzuca wyjątek External: SIGSEGV. Debugowanie w Lazarusie jest trochę toporne, ale udało mi się dowiedzieć, że w momencie zwracania wyjątku, Head ma wartość Cannot access memory at address 0x8. Nie wiem co z tym zrobić.
#Czy taka realizacja kolejki jest poprawna?

2

poczytaj jak się tworzy instancję klasy bo to kolejka.Create; jest źle

0

Fakt. Zmieniłem na kolejka := KKolejka.Create;
Teraz pytanie 2.

2
 1. TZesp jako klasa mi się nie podoba bo wtedy traci sens cała lista na wskaźnikach
 2. Masz wycieki pamięci bo nigdzie nie zwalniasz TKolejka.Number
 3. RemoveAll powinno "korzystać" z Remove - nie bawimy się w kopiego pasta
 4. w metodzie Push niepotrzebnie tworzysz kolejną instancję klasy TZesp nie zwalniając nigdzie tej przekazanej do metody - kolejny wyciek pamięci
 5. w metodzie Pop jak kolejka jest pusta to by wypadało np. nil zwrócić albo rzucić błędem

Generalnie za dużo namieszałeś. Kolejka powinna być albo cała jako klasa albo cała jako rekordy i wskaźniki, inaczej to nie ma sensu i jak widać sprawia Ci duże problemy

0

Heh, program napisałem na wzór stosu podanego przez prowadzącego. Powiedzmy, że nie mam zaufania do jego programów i widać miałem dobre przeczucie.

 1. Jakie masz inne rozwiązanie?
 2. Czyli trzeba najpierw Dispose(Temp^.Number);, a później Dispose(Temp);?
 3. Ok
 4. Nowy^.Number := e;
 5. if Head = nil then
    begin
     Result := nil;
     writeln('Kolejka pusta');
    end

  Generalnie muszą być wskaźniki. Da się zrobić wskaźniki i klasę?

dodanie znacznika <code class="delphi"> - fp

0

@Przeszczep - a musisz koniecznie korzystać z klas, jeśli i tak wszystko robisz na wskaźnikach?

Deklaracja Twoich klas jest bardzo dziwna - nawet nie korzystasz z sekcji określających poziomy dostępu, tylko wszystko na kupę...

0

Czyli jak to najlepiej zrobić z użyciem wskaźników?

type PKolejka = ^TKolejka;
  TKolejka = record
  Re, Im: real;
  Next: PKolejka;
  end; 

Do tego funkcje, a Head i Tail tworzyć w programie głównym?

0

jeśli masz zadanie, że ma być i klasa i wskaźniki to jak zmienisz rekord na taki jak z powyższego postu i pozbędziesz się klasy TZesp to rozwiąże to większość moich uwag. Klasa opakowująca kolejkę z metodami pop i push jest OK tylko ta nieszczęsna TZesp psuje wszystko

0

push i pop to raczej określenia związane ze stosem - do kolejki przyjęło się używać enqueue i dequeue.

Czyli pop i push powinny zwracać/pobierać rekord? Czy do push podawać zmienne i tworzyć nowy element?

Niech przyjmuje/oddaje pointer na rekord;

Poczytaj sobie w ogóle jak wygląda kolejka i jak się jej używa, bo mam wrażenie, że nie do końca wiesz z czym się to je.

0

Nowa wersja:

program Projekt;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes, crt
 { you can add units after this };

type PKolejka = ^TKolejka;
  TKolejka = record
  Re, Im: real;
  Next: PKolejka;
  end;

type KKolejka = class   // klasa kolejki
 private
     Head: PKolejka;
     Tail: PKolejka;
 public
    constructor Create;
    destructor Destroy;
    procedure Enqueue(e: PKolejka);
    function Dequeue: PKolejka;
    procedure Show;
    procedure Remove;
    procedure RemoveAll;
    function IsEmpty: boolean;
end;

constructor KKolejka.Create;  // konstruktor
begin
    Head := nil;
    Tail := nil;
end;

destructor KKolejka.Destroy;  // destruktor
begin
    RemoveAll;
end;

procedure KKolejka.Enqueue(e: PKolejka); // dodawanie elmentu do kolejki
var Nowy: PKolejka;
begin
    New(Nowy);
    Nowy^.Re := e^.Re;
    Nowy^.Im := e^.Im;
    Nowy^.Next := nil;
    if Head = nil then
    begin
     Head := Nowy;
     Tail := Nowy;
    end
    else begin
     Tail^.Next := Nowy;
     Tail := Nowy;
    end;
end;

function KKolejka.Dequeue: PKolejka; // pobieranie elementu z kolejki
var Temp: PKolejka;
begin
    if Head = nil then
    begin
     Result := nil;
     writeln('Kolejka pusta');
    end
    else begin
     Result := Head;
     Temp := Head;
     Head := Head^.Next;
     Dispose(Temp);
    end;
end;

procedure KKolejka.Show; // wypisanie kolejki
var Temp: PKolejka;
begin
    Temp := Head;
    if Temp = nil then writeln('Kolejka pusta');
    while Temp <> nil do
    begin
       writeln(Temp^.Re:6:2,' + ',Temp^.Im:6:2,'j');
       Temp := Temp^.Next;
    end;
end;

procedure KKolejka.RemoveAll; // usuniecie calej kolejki
begin
    while Head <> nil do
    begin
       Remove();
    end;
end;

procedure KKolejka.Remove; // usuniecie jednego elementu
var Temp: PKolejka;
begin
    if Head <> nil then
    begin
     Temp := Head^.Next;
     Dispose(Head);
     Head := Temp;
    end;
end;

function KKolejka.IsEmpty: boolean; // czy pusta
begin
    if Head = nil then Result := True
    else Result := False;
end;

procedure FillE(var e: PKolejka; Re, Im: real);
begin
    e^.Re := Re;
    e^.Im := Im;
end;

function Losuj: real;
begin
    Result := (random(20000)-10000)/100;
end;

var
 kolejka: KKolejka;
 element: PKolejka;
 i: integer;

begin
 Randomize;
 kolejka := KKolejka.Create;
 New(element);
 for i := 1 to 10 do
 begin
    FillE(element, Losuj, Losuj);
    kolejka.Enqueue(element);
 end;
 repeat
  begin
     kolejka.Show;
     element := kolejka.Dequeue;
     readln;
     clrscr;
  end;
 until kolejka.IsEmpty;
 kolejka.Show;
 Dispose(element);
 readln;
end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0