Poprawność kodu winapi

0

Czy poniższy sposób tworzenia dwóch okienek na bazie jednej klasy jest poprawny od strony samego standardu?
Jeśli nie, to jak powinno się to zrobić?

#include "stdafx.h"
#include <windows.h>

TCHAR className[] = TEXT("nazwa klasy");
TCHAR appName[] = TEXT("nazwa programu");
TCHAR appName2[] = TEXT("nazwa programu drugiego");

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch(msg)
  {  
  case WM_CREATE:
    MessageBox(hWnd, TEXT("WM_CREATE"), appName, MB_OK);
    break;
  case WM_DESTROY:
    MessageBox(hWnd, TEXT("WM_DESTROY"), appName, MB_OK);
    PostQuitMessage(0);
    break;
  case WM_CLOSE:
    if(MessageBox(hWnd, TEXT("Zakończyć działanie aplikacji"), appName, MB_YESNO)==IDYES)
    {
      return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);
    }
    else return 0;
  default: return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
{
  WNDCLASSEX wc;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
  wc.hCursor = 0;
  wc.hIcon = 0;
  wc.hIconSm = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.lpszClassName = className;
  wc.lpszMenuName = 0;
  wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;

  if(!RegisterClassEx(&wc))
  {
    MessageBox(0, TEXT("Błąd funkcji RegisterClassEx"), appName, MB_OK);
    return 1;
  }

  HWND h = CreateWindowEx(0, className, appName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, 0, 0, 300, 200, 0, 0, hInstance, 0);
  HWND h2 = CreateWindowEx(0, className, appName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, 300, 200, 300, 200, 0, 0, hInstance, 0);,

  if(!h)
  {
    MessageBox(0, TEXT("Błąd funkcji CreateWindowEx"), appName, MB_OK);
    return 2;
  }
  if (!h2)
  {
    MessageBox(0, TEXT("Błąd funkcji CreateWindowEx 2"), appName2, MB_OK);
    return 2;
  }
  ShowWindow(h, nShowCmd);
  ShowWindow(h2, nShowCmd);
  UpdateWindow(h);
  UpdateWindow(h);
  MSG msg;

  while(GetMessage(&msg, 0, 0, 0) > 0)
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg); 
  }
  UnregisterClass(className, hInstance);
  return msg.wParam;
}
0

Zdefiniuj osobne procedury przetwarzania wiadomości dla każdego z okien.

0

nie zrobię tego, jeśli oba okna bazują na tej samej klasie

0

Możesz to zrobić przy użyciu funkcji SetWindowLong.

0

Dlaczego osobne skoro to ma być ta sama klasa czyli to samo okno? O.o Jak okna mają być różne to i niech klasy będą różne.

0

Wszystko zależy od tego co chcemy robic z tymi oknami. Jeśli chcemy utworzyć kilka takich samych okien, z tym samym kontekstem roboczym i tymi samymi, obsługiwanymi zdarzeniami to rzeczywiście jedna procedura przetwarzania wiadomości wystarczy. Tym niemniej jeśli chcemy utworzyć kilka okien na bazie tej samej klasy okna, ale z np. różnym kontekstem roboczym dla każdego z okna osobna, to trzeba wtedy utworzyć tyle procedur przetwarzania wiadomości, co liczba okien.

0

Zmiana procedury komunikatów przyda się przy subclassing'u czyli tworzeniu całkiem nowych okien bazujących na wspólnym szkielecie. Jeśli chcemy dać możliwość "dostrojenia" okna możemy to wykonać na wiele sposobów. Przez przekazanie i zapisanie sobie jakichś parametrów czy funkcji callback (z pomocą GWL_WINDOW_LONG) i/lub wysłanie jakiegoś komunikatu do okna lub z okna do jego parent'a lub innego okna (WM_NOTIFY, WM_USER+...).

0

Ok, masz większą wiedzę, więc poddaje się i przynaję Ci rację :) Z mojej strony dodam tylko, że WINAPI poznawałem głównie przy pomocy książki pana Piotra Besty, a w jego książce zawarty był właśnie przykład tworzenia kilku okien na bazie tej samej klasy z osobnymi procedurami przetwarzającymi wiadomości.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0