%macro wczytajZnak 0
    mov   ah, 08h
    int   21h
%endmacro

%macro czyCyfra 0  
    cmp al, '0'
    jb nieCyfra 
    cmp al, '4'
    ja nieCyfra 

    cmp al, '4'
    jbe cyfra

    jmp nieCyfra
cyfra:
    mov ah, al
    sub al, '0'
    jmp koniecMacra   
nieCyfra:
    mov ah, 0FFh
koniecMacra:    
%endmacro

%macro wyswietlWartosc 0
    mov ah, 09h
    int 21h
%endmacro

org 100h

start:   
    wczytajZnak

    push ax 

    czyCyfra

    cmp ah, 0FFh 
    je start 

    pop ax

    mov al, ah
    mov ah, 0
    mov bx, [temp]
    shl bx, ax
    mov al, [wartosc]
    add bx, ax
    mov [wartosc], bx

    mov bx, [temp]
    shl bx, [cztery]
    mov [temp], bx

    mov al, [wczytanych_cyfr]
    inc al
    mov [wczytanych_cyfr], al
    cmp al, '8'
    jb start

    mov dx, [wartosc]
    wyswietlWartosc

koniec:
    mov ax, 4C00h
    int 21h

;zmienne
  cztery dw 4
  temp dw 1
  wartosc dw 0
  wczytanych_cyfr db 0

Czy mógłby mi ktoś pomóc z kodem, bo już sam nie wiem co robie źle :/ chodzi o zamiane z systemu czwórkowego na dec