Główny program: main.asm

section .text ; begin of the code section
global main ; gcc needs that label

; load library
%include "library.asm"

main:
 ; printf("read a: ")
 mov eax, read_a
 call print_c_str
 ; scanf("%d", &a)
 call read_c_int ; scanf("%d", EAX)
 mov [a], eax

 ; printf("You typed: %d\n", a)
 mov eax, test_str
 call print_c_str
 mov eax, [a]
 call print_c_int
 call print_c_nl

 ; printf("read b: ")
 mov eax, read_b
 call print_c_str
 call read_c_int ; scanf("%d", EAX)
 mov [b], eax

 ; printf("You typed: %d\n", b)
 mov eax, test_str
 call print_c_str
 mov eax, [b]
 call print_c_int
 call print_c_nl

 ; Search the greatest common divisor of a and b.
 mov eax, [a] ; EAX = a
 mov ebx, [b] ; EBX = b
      ; EDX = c

 ; while (b != 0) {
 ;   c = a % b;
 ;   a = b;
 ;  b = c;
 ; }
 ; GCD: a

 cmp ebx, 0 
 je endwhile
 while:
  push eax
  idiv ebx ; EDX = EAX % EBX
     ; EAX = EAX div EBX 
  pop eax
  mov eax, ebx ; a = b
  mov ebx, edx ; b = c

  cmp ebx, 0 ; if(b == 0)
  jne while ; jump not equal
 endwhile:

 ; print GCD
 push eax
 mov eax, print_gcd
 call print_c_str
 pop eax
 call print_c_int ; EAX
 call print_c_nl

 ; exit to C
 mov eax, 0
 ret

section .bss ; uninitialized data section
 a resw 2 ; long a - reserve 2 words (4 bytes)
 b resw 2 ; long b

section .data ; initialized data section
 read_a db "Read a: ", 0
 read_b db "Read b: ", 0
 print_gcd db "GCD is: ", 0
 test_str db "You typed: ", 0

Plik library.asm

; external libc functions
extern printf
extern puts
extern scanf

; ************************ ;
; * library C procedures * ;
; ************************ ;

print_c_nl: ; puts("");
 pusha

 push 0

 push dword str_empty
 call puts ; call C
 pop ecx ; pop stack 1 times 4 bytes
 pop eax

 popa
retn ; return to previous block

; print_string: prints string which pointer is stored in EAX
print_c_str: ; printf("%s", EAX)
 pusha

 ; do: printf("%s", EAX)
 push eax ; address of string to printf 
 push dword str_string ; address of: "%s", 0
 call printf ; call C function
 pop ecx
 pop ecx ; pop stack 2 times 4 bytes

 popa
ret ; return to previous block

; print_char: prints char stored in EAX
print_c_char: ; printf("%c", EAX)
 pusha

 ; do: printf("%c", EAX)
 push eax ; value of char to print 
 push dword str_char ; address of: "%c", 0
 call printf ; call C function
 pop ecx
 pop ecx ; pop stack 2 times 4 bytes

 popa
ret ; return to previous block

; read_int: scanf("%d", EAX)
read_c_int:

 push 0 ; push local integer
 push esp
 push dword str_int
 call scanf ; call C
 pop ecx
 pop ecx ; pop 8 bytes
 pop eax

ret ; return to previous block

; print_c_int: printf("%d", EAX)
print_c_int:
 pusha

 ; do: printf("%d", EAX)
 push eax ; value of int to printf 
 push dword str_int ; address of: "%d", 0
 call printf ; call C function
 pop ecx
 pop ecx ; pop 2 times 4 bytes

 popa
ret ; return to previous block

section .data ; initialized data section
 str_int db "%d", 0
 str_char db "%c", 0
 str_string db "%s", 0
 str_empty db 0

 nl db 0ah

Próbuje skonstruować odpowiednik while i go praktycznie wykorzystać, w tym celu znalazłem chyba najprostszy algorytm do wykorzystania: szukanie NWD dwóch liczb całkowitych, według wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_Euklidesa.
Chyba nic prostszego być nie może, a nawet to mi nie działa. Zakładam, że powalona jest pętla while. Program zazwyczaj kończy się błędem obliczeń zmiennoprzecinkowych na przykład:

[email protected]:~/programowanie/projekty/1asembler> ./main
Read a: 6
You typed: 6
Read b: 4
You typed: 4
Błąd w obliczeniach zmiennoprzecinkowych
[email protected]:~/programowanie/projekty/1asembler> ./main
Read a: 6
You typed: 6
Read b: 3
You typed: 3
GCD is: 3

Szukam błędu i nie widzę. Idealnie gdybym mógł obejrzeć w gdb każdy krok tzn. aby mi wyświetlał następną instrukcję jaka zostanie wykonana (znalazłem, że nexti wykonuje następną instrukcję, ale dobrze gdyby ta instrukcja była wyświetlana, analogicznie do step dla C).

Czy zawalona jest logika programu czy też zupełnie inny błąd?