bank-lista jednokierunkowa

2011-10-17 22:43
0

Napisz program organizujący pracę banku, program ma mieć możliwości: zapisu, odczytu, modyfikacji oraz zapisu wszystkich informacji do pliku. (nr. konta, saldo, właściciel konta,data ostatniej operacji) Musi być użyta tutaj lista jednokierunkowa. Taka jest treść zadania,
tutaj mam kod w delphi do takiego programu, :

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ListBox1: TListBox;
  Button2: TButton;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  PageControl1: TPageControl;
  TabSheet1: TTabSheet;
  TabSheet2: TTabSheet;
  TabSheet3: TTabSheet;
  Memo1: TMemo;
  OpenDialog2: TOpenDialog;
  Button3: TButton;
  Button5: TButton;
  Memo2: TMemo;
  Button4: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);

  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if opendialog1.Execute then
 Listbox1.Items.LoadFromFile(opendialog1.filename);
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
if  opendialog2.Execute
then
begin
memo1.Lines.LoadFromFile(opendialog2.FileName);
end;
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
Memo2.lines.SaveToFile(edit1.text+'_'+edit2.text+'.txt');
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.Lines.SaveToFile(opendialog2.FileName);
end;

end.

ale za cholere niewiem jak użyc listy jednokierunkowej oraz jak napisac to w pascalu, prosiłbym zatem o pomoc

edytowany 1x, ostatnio: madmike, 2011-10-17 22:44

Pozostało 580 znaków

2011-10-17 22:50
0

Niestety, nikt za Ciebie tego nie napisze, bo to co wyżej napisałeś to jest kpina. Napisz lepiej ile jesteś w stanie zapłacić za zrobienie tego za Ciebie.


░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0