Zdalny Screenshot - brak reakcji

0

Witam wszystkich serdecznie.

Pożyczyłem książke 'C# Tworzenie aplikacji sieciowych. 101 gotowych projektów.' i chciałem popróbować kilku z podanych aplikacji. Problem pojawił się przy programie z tytułu - zdalnym screenshocie. Programista ze mnie żaden, chciałbym się tylko pobawić programami z książki.

Problem polega na tym, że nic sie nie dzieje. Absolutnie nic. Serwer nie wysyła rządania, klient nie odpowiada. WireShark nie wykrył żadnego ruchu na podanym porcie/IP czy było to sprawdzane na dwóch komputerach czy jednym, bez znaczenia. Poniżej kody programów. Prosiłbym o pomoc.

serwer

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;
using System.IO;

namespace screen_serwer
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

    }

    delegate void SetTextCallBack(string tekst);
    private void SetText(string tekst)
    {
      if (listBox1.InvokeRequired)
      {
        SetTextCallBack f = new SetTextCallBack(SetText);
        this.Invoke(f, new object[] { tekst });
      }
      else
      {
        this.listBox1.Items.Add(tekst);
      }
    }
    delegate void RemoveTextCallBack(int pozycja);
    private void RemoveText(int pozycja)
    {
      if (listBox1.InvokeRequired)
      {
        RemoveTextCallBack f = new RemoveTextCallBack(RemoveText);
        this.Invoke(f, new object[] { pozycja });
      }
      else
      {
        listBox1.Items.RemoveAt(pozycja);
      }
    }

    private void backgroundWorker2_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      IPEndPoint zdalnyIP = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
      UdpClient klient = new UdpClient(43210);
      while (true)
      {
        Byte[] bufor = klient.Receive(ref zdalnyIP);
        string dane = Encoding.ASCII.GetString(bufor);
        string[] cmd = dane.Split(new char[] { ':' });
        if (cmd[1] == "HI")
        {
          foreach (string wpis in listBox1.Items)
            if (wpis == cmd[0])
            {
              MessageBox.Show("Proba nawiazania polaczenia z " + cmd[0] + " odrzucona, poniewaz na liscie istnieje juz taki wpis");
              return;
            }
          this.SetText(cmd[0]);
        }
        if (cmd[1] == "BYE")
        {
          for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
            if (listBox1.Items[i].ToString() == cmd[0])
              this.RemoveText(i);
        }
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBox1.SelectedIndex == -1)
        return;
      try
      {
        TcpClient klient = new TcpClient(listBox1.Items[listBox1.SelectedIndex].ToString(), 1978);
        NetworkStream ns = klient.GetStream();
        byte[] bufor = new byte[5];
        bufor = Encoding.ASCII.GetBytes("##S##");
        ns.Write(bufor, 0, bufor.Length);
        if (backgroundWorker1.IsBusy == false)
          backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
        else
          MessageBox.Show("Blad: nie mozna nawiazac polaczenia");
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("dkk");
      }
    }

    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      TcpListener serwer2 = new TcpListener(IPAddress.Parse(textBox1.Text), (int)numericUpDown1.Value);
      serwer2.Start();
      TcpClient klient2 = serwer2.AcceptTcpClient();
      NetworkStream ns = klient2.GetStream();
      byte[] obrazByte;
      using (BinaryReader odczytObrazu = new BinaryReader(ns))
      {
        int romiarObrazu = odczytObrazu.ReadInt32();
        obrazByte = odczytObrazu.ReadBytes(romiarObrazu);
      }
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream(obrazByte))
      {
        Image obraz = Image.FromStream(ms);
        pictureBox1.Image = obraz;
      }
      serwer2.Stop();
    }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

  }

}

klient

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;
using System.IO;

namespace screen_klient
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      IPHostEntry adresyIP = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
      adresLokalnyIP = adresyIP.AddressList[0].ToString();
      backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
    }

    private Bitmap wykonajScreenshot()
    {
      Bitmap bitmapa = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height, PixelFormat.Format32bppArgb);
      Graphics screenshot = Graphics.FromImage(bitmapa);
      screenshot.CopyFromScreen(Screen.PrimaryScreen.Bounds.X, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Y, 0, 0, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size,
        CopyPixelOperation.SourceCopy);
      return bitmapa;
    }

    private int serwerKomendPort = 1978;
    private IPAddress serwerDanychIP = IPAddress.Parse("uzupełnic"); // UZUPELNIC O ip
    private int serwerDanychPort = 25000;
    private string adresLokalnyIP = null;
    private Bitmap obraz;

    delegate void SetTextCallBack(string tekst);
    private void SetText(string tekst)
    {
      if (listBox1.InvokeRequired)
      {
        SetTextCallBack f = new SetTextCallBack(SetText);
        this.Invoke(f, new object[] { tekst });
      }
      else
      {
        this.listBox1.Items.Add(tekst);
      }
    }

    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      TcpListener serwer = new TcpListener(IPAddress.Parse(adresLokalnyIP), serwerKomendPort);
      serwer.Start();
      this.SetText("What is thy bidding my Master?");
      while (true)
      {
        TcpClient klientKomend = serwer.AcceptTcpClient();
        this.SetText("Order Recieved");
        NetworkStream ns = klientKomend.GetStream();
        Byte[] bufor = new Byte[5];
        int odczyt = ns.Read(bufor, 0, bufor.Length);
        string s = Encoding.ASCII.GetString(bufor);
        string wiadomosc = Encoding.ASCII.GetString(bufor);
        if (wiadomosc == "##S##")
        {
          this.SetText("SCV go to work, sir");
          obraz = wykonajScreenshot();
          MemoryStream ms = new MemoryStream();
          obraz.Save(ms, ImageFormat.Jpeg);
          Byte[] obrazByte = ms.GetBuffer();
          ms.Close();
          try
          {
            TcpClient klient2 = new TcpClient(serwerDanychIP.ToString(), serwerDanychPort);
            NetworkStream ns2 = klient2.GetStream();
            this.SetText("Sending TIE Fighters");
            using (BinaryWriter bw = new BinaryWriter(ns2))
            {
              bw.Write((int)obrazByte.Length);
              bw.Write(obrazByte);
            }
            this.SetText("Building Ready!");
          }
          catch (Exception ex)
          {
            this.SetText("Unable to comply");
          }
        }
      }
    }

    private void wyslijWiadomoscUDP(string wiadomosc)
    {
      UdpClient klient = new UdpClient(serwerDanychIP.ToString(), 43210);
      byte[] bufor = Encoding.ASCII.GetBytes(wiadomosc);
      klient.Send(bufor, bufor.Length);
      klient.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      wyslijWiadomoscUDP(adresLokalnyIP + ":HI");
    }
    private void Form1_Load(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      wyslijWiadomoscUDP(adresLokalnyIP + ":BYE");
    }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

  }

}

Żeby nie było, miejsce gdzie jest wpis 'uzupelnic' było uzupełniane podczas prób działania. Proszę też nie zwracać uwagi na pola wewnątrz nawiasów SetText, miało być troche humorystycznie ;-)

Bardzo proszę o pomoc w doprowadzeniu tego do działania.

0

Up, nikt nie pomoże?

0

Jak by ci się chciało okroić klienta i serwera tylko do rzeczy związanych z komunikacją sieciową to przejrzę, bo zmęczony jestem i nie chcę mi się tego czytać :/

0

Mam ten sam problem, byłbym wdzięczny gdyby komuś udało się naprawić ten program

0

a wszystkie zdarzenia są prawidłowo podpięte?

0

zdarzenia backgroundWorker1_DoWork i backgroundWorker2_DoWork są podpięte, Tobie to działa ?

0

Pomoże ktoś ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0