Błąd przy kompilacji

0

Witam.
Zacząłem pisać projekt programu do zmiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy.

Uses crt;

Var
a,b,:integer;

Label kotwica;

begin
clrscr;
writeln('Podaj liczbe w systemie dziesietnym');
a:=0;
b:=2;
read(a);
repeat
a:=a/b;
if (a mod 2)=5 then
 begin
 write('1');
 end;
if (a mod 2)=0 then write('0');
until a=1;
readln;
readln;
end.

Mój problem polega na tym , że kompilator wyrzuca błąd got Extended expected ShortInt przy linijce a:=a/b; Próbowałem już różnych rodzaji zmiennych i przy żadnym nie mogę podzielić. W czym jest problem ?

0

Ogarnij podstawy. Liczby całkowite w Pascalu dzieli się używając div. Natomiast stosowanie konstrukcji label jest niezalecane i przestarzałe. A liczbe w systemie dówjkowym można uzyskać tak jak poniżej. Pewnie jest więcej sposobów, ale mi się nie chciało bardziej kombinować. Jak ktoś zna optymalniejszy to Tobie poda. Do kompilacji w FPC, bo TP używają chyba tylko nekrofile/filki dodaj dyrektywę kompilatora {$MODE DELPHI}.

function IntToBin(Value: cardinal): string;
var
 I : integer;
begin
 SetLength(Result, 32);
 for I := 1 to 32 do
 begin
  if ((Value shl (I - 1)) shr 31) = 0 then
   Result[I] := '0'
  else
   Result[I] := '1';
 end;
 while (Result[1] = '0') and (Length(Result) > 1) do
  Delete(Result, 1, 1)
end;
0
function itoa(n:cardinal; p:cardinal):string[32];
begin
  if n>=p then begin
    itoa:=itoa(n div p, p);  n:=n mod p end
  else itoa:='';
  if n>9 then inc(n, 7);
  itoa:=itoa+ chr(n+48);
end;

var n:cardinal;
begin
  readln(n);
  writeln(itoa(n, 2)); {nie koniecznie dwójkowo}
  readln;
end. 

swój program pewnie chciałeś napisać tak:

Var
  a:integer;
begin
  writeln('Podaj liczbe w systemie dziesietnym');
  readln(a);
  repeat
    if (a mod 2) = 1 then 
      write('1')
    else
      write('0');
    a:=a div 2;
  until a=0;
  readln
end.

co da się uprościć

var a:integer;
begin
  readln(a);
  repeat
    write( chr( ord('0') + a mod 2) );
    a:= a div 2
  until a = 0;
  readln
end.

Ale zauważ, że cyfry wyniku pojawiają się w odwrotnej kolejnośc

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0