Pobieranie adresu MAC

0

Poniżej kod ściągnięty ze strony 4programmers, co należy zmienić aby adres MAC wyświetlił się w Labelce?

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, NB30, StdCtrls;

type
 TAdapterStatus = record
  adapter_address: array [0..5] of char;
  filler: array [1..4 * SizeOf(char) + 19 * SizeOf(Word) + 3 * SizeOf(DWORD)] of
  Byte;
 end;

 THostInfo = record
  username: PWideChar;
  logon_domain: PWideChar;
  oth_domains: PWideChar;
  logon_server: PWideChar;
 end;{record}
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 MachineName: string;

implementation

{$R *.dfm}

function IsNetConnect: Boolean; 
begin 
 if GetSystemMetrics(SM_NETWORK) and $01 = $01 then Result := True
 else 
  Result := False; 
end;{function} 

function AdapterToString(Adapter: TAdapterStatus): string;
begin 
 with Adapter do Result :=
   Format('%2.2x-%2.2x-%2.2x-%2.2x-%2.2x-%2.2x', 
   [Integer(adapter_address[0]), Integer(adapter_address[1]), 
   Integer(adapter_address[2]), Integer(adapter_address[3]), 
   Integer(adapter_address[4]), Integer(adapter_address[5])]); 
end;{function} 

function GetMacAddresses(const Machine: string;
 const Addresses: TStrings): Integer; 
const 
 NCBNAMSZ = 16;    // absolute length of a net name 
 MAX_LANA = 254;    // lana's in range 0 to MAX_LANA inclusive 
 NRC_GOODRET = $00;    // good return 
 NCBASTAT = $33;    // NCB ADAPTER STATUS 
 NCBRESET = $32;    // NCB RESET
 NCBENUM = $37;    // NCB ENUMERATE LANA NUMBERS 
type 
 PNCB = ^TNCB;
 TNCBPostProc = procedure(P: PNCB);
 stdcall; 
 TNCB = record 
  ncb_command: Byte;
  ncb_retcode: Byte; 
  ncb_lsn: Byte; 
  ncb_num: Byte; 
  ncb_buffer: PChar; 
  ncb_length: Word; 
  ncb_callname: array [0..NCBNAMSZ - 1] of char; 
  ncb_name: array [0..NCBNAMSZ - 1] of char;
  ncb_rto: Byte; 
  ncb_sto: Byte; 
  ncb_post: TNCBPostProc; 
  ncb_lana_num: Byte; 
  ncb_cmd_cplt: Byte; 
  ncb_reserve: array [0..9] of char; 
  ncb_event: THandle;
 end; 
 PLanaEnum = ^TLanaEnum; 
 TLanaEnum = record 
  Length: Byte; 
  lana: array [0..MAX_LANA] of Byte; 
 end; 
 ASTAT = record
  adapt: TAdapterStatus; 
  namebuf: array [0..29] of TNameBuffer; 
 end; 
var 
 NCB: TNCB; 
 Enum: TLanaEnum;
 I: integer; 
 Adapter: ASTAT;
begin
 Result := -1; 
 Addresses.Clear; 
 MachineName := UpperCase(Machine);
 if MachineName = '' then  MachineName := '*'; 
 FillChar(NCB, SizeOf(NCB), #0); 
 NCB.ncb_command := NCBENUM; 
 NCB.ncb_buffer := Pointer(@Enum); 
 NCB.ncb_length := SizeOf(Enum); 
 if Word(NetBios(@NCB)) = NRC_GOODRET then
 begin 
  Result := Enum.Length; 
  for I := 0 to Ord(Enum.Length) - 1 do 
  begin 
   FillChar(NCB, SizeOf(TNCB), #0);
   NCB.ncb_command := NCBRESET; 
   NCB.ncb_lana_num := Enum.lana[I]; 
   if Word(NetBios(@NCB)) = NRC_GOODRET then 
   begin
    FillChar(NCB, SizeOf(TNCB), #0); 
    NCB.ncb_command := NCBASTAT; 
    NCB.ncb_lana_num := Enum.lana[i]; 
    StrLCopy(NCB.ncb_callname, PChar(MachineName), NCBNAMSZ);
    StrPCopy(@NCB.ncb_callname[Length(MachineName)],
     StringOfChar(' ', NCBNAMSZ - Length(MachineName)));
    NCB.ncb_buffer := PChar(@Adapter);
    NCB.ncb_length := SizeOf(Adapter);
    if Word(NetBios(@NCB)) = NRC_GOODRET then
     Addresses.Add(AdapterToString(Adapter.adapt));
   end;
  end;
 end;
end;{function}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
label1.Caption := {tutaj adres MAC};
end;

end.
0

Najprościej:

var
 SL : TStringList;
begin
 SL := TStringList.Create;
 GetMacAddresses('', SL);
 ShowMessage(SL.Text);
 SL.Free;
end;

Oczywiście pokaże MAC'i wszystkich urządzeń, w tym także takich jak wirtualne drivery sieciówki dla na przykład VMWare. Do dokładnej analizy konfiguracji sieci są inne metody. Na przykład zestaw modułów z: http://www.magsys.co.uk/delphi/magiphlp.asp bo u mnie ten ostatni jest fizycznym adresem karty sieciowej, ale niewykluczone, że to zależeć może od systemu, nazw karty i masy innych czynników.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0