Zakładki w przeglądarce - problemy z kodem

0

Męczę się, żeby do mojej przeglądarki wstawić zakładki. Użyłem: http://www.forumpc.pl/index.php?showtopic=143810 jednak niestety mam problemy. Wersja Delphi: 7 Personal.
Kod:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, OleCtrls, SHDocVw_TLB, ComCtrls,
 Gauges, Menus, Unit2;

type
 TTajfun = class(TForm)
  WebBrowser1: TWebBrowser_V1;
  Panel1: TPanel;
  WsteczPrzycisk: TSpeedButton;
  DalejPrzycisk: TSpeedButton;
  ZatrzymajPrzycisk: TSpeedButton;
  OdswiezPrzycisk: TSpeedButton;
  Pasekadr: TEdit;
  IdzPrzycisk: TSpeedButton;
  Panel2: TPanel;
  Pasekpost: TProgressBar;
  StronadomPrzycisk: TSpeedButton;
  MainMenu1: TMainMenu;
  File1: TMenuItem;
  Exit1: TMenuItem;
  N1: TMenuItem;
  Print1: TMenuItem;
  N2: TMenuItem;
  SaveAs1: TMenuItem;
  Edit2: TMenuItem;
  Find1: TMenuItem;
  N4: TMenuItem;
  Paste1: TMenuItem;
  Copy1: TMenuItem;
  Cut1: TMenuItem;
  N5: TMenuItem;
  Undo1: TMenuItem;
  Help1: TMenuItem;
  Aktualizacje: TMenuItem;
  SzukajPole: TEdit;
  SzukajPrzycisk: TSpeedButton;
  Stronadomowa1: TMenuItem;
  Oprogramie1: TMenuItem;
  PageControl1: TPageControl;
  NowakartaPrzycisk: TSpeedButton;
  procedure IdzPrzyciskClick(Sender: TObject);
  procedure WsteczPrzyciskClick(Sender: TObject);
  procedure DalejPrzyciskClick(Sender: TObject);
  procedure ZatrzymajPrzyciskClick(Sender: TObject);
  procedure OdswiezPrzyciskClick(Sender: TObject);
  procedure WebBrowser1TitleChange(ASender: TObject;
   const Text: WideString);

  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure WebBrowser1ProgressChange(ASender: TObject; Progress,
   ProgressMax: Integer);
  procedure PasekadrKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure SzukajPoleKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure SzukajPrzyciskClick(Sender: TObject);
  procedure Exit1Click(Sender: TObject);
  procedure Stronadomowa1Click(Sender: TObject);
  procedure Oprogramie1Click(Sender: TObject);
  procedure PasekadrClick(Sender: TObject);
  procedure AktualizacjeClick(Sender: TObject);
  procedure SzukajPoleClick(Sender: TObject);
  procedure NowakartaPrzyciskClick(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Tajfun: TTajfun;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TTajfun.IdzPrzyciskClick(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Navigate(Pasekadr.Text);
end;

procedure TTajfun.WsteczPrzyciskClick(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.GoBack;
end;

procedure TTajfun.DalejPrzyciskClick(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.GoForward;
end;

procedure TTajfun.ZatrzymajPrzyciskClick(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Stop;
end;

procedure TTajfun.OdswiezPrzyciskClick(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Refresh;
end;

procedure TTajfun.WebBrowser1TitleChange(ASender: TObject;
 const Text: WideString);
begin
Tajfun.Caption := text;
end;

procedure TTajfun.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 WebBrowser1.GoHome;
 licz := 0;
end;

procedure TTajfun.WebBrowser1ProgressChange(ASender: TObject; Progress,
 ProgressMax: Integer);
begin
 Pasekpost.Max := ProgressMax; Pasekpost.Position := Progress;
end;

procedure TTajfun.PasekadrKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 if Key = #13 then
 begin
  Key := #0;
  WebBrowser1.Navigate(Pasekadr.Text);
 end;
end;

procedure TTajfun.SzukajPoleKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 if Key = #13 then
 begin
  Key := #0;
  WebBrowser1.Navigate('http://google.pl/search?q=' + SzukajPole.Text);
 end;
end;

procedure TTajfun.SzukajPrzyciskClick(Sender: TObject);
begin
  WebBrowser1.Navigate('http://google.pl/search?q=' + SzukajPole.Text);
end;

procedure TTajfun.Exit1Click(Sender: TObject);
begin
  Close;
end;

procedure TTajfun.Stronadomowa1Click(Sender: TObject);
begin
 WebBrowser1.Navigate('http://programy-oldshaterhana.yoyo.pl/')
end;

procedure TTajfun.Oprogramie1Click(Sender: TObject);
begin
 Oprogramie.Show;
end;

procedure TTajfun.PasekadrClick(Sender: TObject);
begin
 Pasekadr.SelectAll;
end;

procedure TTajfun.AktualizacjeClick(Sender: TObject);
begin
 WebBrowser1.Navigate('http://programy-oldshaterhana.yoyo.pl/20a4.html')
end;

procedure TTajfun.SzukajPoleClick(Sender: TObject);
begin
 SzukajPole.SelectAll;
end;

procedure TTajfun.NowakartaPrzyciskClick(Sender: TObject);
var zakladka : TTabSheet;
begin
 zakladka[licz]:=TTabSheet.Create(PageControl1);
 zakladka[licz].Caption:='Zakładka'+IntToStr(licz);
 zakladka[licz].PageControl:=PageControl1;
 zakladka[licz].Parent := PageControl1;
 PageControl1.ActivePage :=zakladka[licz];
 web[licz]:=TWebBrowser.Create(zakladka[licz]);
 TWinControl(web[licz]).Parent := zakladka[licz];
 web[licz].Align:=alClient;

 if PageControl1.ActivePageIndex=0 then
 WebBrowser1.Navigate(Edit1.Text)
 else
 web[PageControl1.ActivePageIndex].Navigate(Edit1.Text);

 Inc(licz);
end;

end.

Błędy:

[Error] Unit1.pas(119): Undeclared identifier: 'licz'
[Error] Unit1.pas(187): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(188): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(189): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(190): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(191): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(192): Undeclared identifier: 'web'
[Error] Unit1.pas(192): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(193): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(194): Missing operator or semicolon
[Error] Unit1.pas(199): Missing operator or semicolon
[Fatal Error] Tajfun1.dpr(6): Could not compile used unit 'Unit1.pas'

Wie ktoś z Was co jest nie tak?

2

No to bawimy się w tłumacza:

j. angielski: [Error] Unit1.pas(119): Undeclared identifier: 'licz'
j. angielski: [Error] Unit1.pas(192): Undeclared identifier: 'web'
  j. polski: [Błąd] Unit1.pas(119): Niezadeklarowany identyfikator: 'licz'
  j. polski: [Błąd] Unit1.pas(192): Niezadeklarowany identyfikator: 'web'

A błąd jest, rzecz jasna, bo te zmienne są, uwaga, niezadeklarowane!

0

W uses to nie zadziała(deklaracja), więc gdzie trzeba to zrobić?

0

@madmike poddaję się. Ale to jest dział "Newbie", zgadza się?
Widzę coś o deklaracji w type, ale po prostu nie wiem jak...

0

Po pierwsze zacząłbym może od podstaw, a nie od pisania przeglądarki :]

Nie analizowałem kodu, więc to będzie takie teoretyczne. [Error] Unit1.pas(119): Undeclared identifier: 'licz' - używasz w programie zmiennej licz ale nie zadeklarowałeś jej nigdzie. Nie pokazałeś jakiego jest typu. Więc? Używasz jej w całym "programie", więc powinna być "widoczna" wszędzie.

masz tak:

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Tajfun: TTajfun;

deklarując zmienną, ten kod powinien wyglądać tak:

 private
  { Private declarations }
 public
  licz:integer;
 end;

var
 Tajfun: TTajfun;

I analogicznie z resztą... I naprawdę polecam rozpocząć od solidnych podstaw...

0

Dzięki. A co z resztą błędów(daję nowe, bo chyba są nowe)

[Error] Unit1.pas(191): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(192): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(193): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(194): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(195): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(196): Array type required
[Error] Unit1.pas(196): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(197): Array type required
[Error] Unit1.pas(197): Class does not have a default property
[Error] Unit1.pas(198): Array type required
[Error] Unit1.pas(203): Array type required
[Fatal Error] Tajfun1.dpr(6): Could not compile used unit 'Unit1.pas'

0

a nie widzisz różnicy? Twój kod:

var zakladka : TTabSheet;

kod na stronie:

zakladka:array [1..30] of TTabSheet;

Inna sprawa, że ta deklaracja też powinna się znaleźć gdzie indziej :]

Podstawą programowania jest znajomość podstaw :/

0

Ok, poprawiłem kod i teraz mam jeden błąd:

[Error] Unit1.pas(75): Identifier redeclared: 'web'
[Fatal Error] Tajfun1.dpr(6): Could not compile used unit 'Unit1.pas'

Wiem na czym polega błąd, jednak jak dołożyć kolejną deklarację do tej samej rzeczy?
@#EDIT: jednak nie trzeba zmieniać, ale mam inny problem - debugger wywala buga przy korzystaniu z zakładek.
user image
Błąd podaje na linijce:

WebBrowser1.Navigate(Pasekadr.Text)
0

Proste. Jeżeli błąd jest na pewno w tej linijce co napisałeś to albo WebBrowser1 albo Pasekadr nie istnieją (wskazują na nil). Coś musi być nie tak w tworzeniu zakładaki albo może w jej odczytaniu przy zmianie.

0

Zaczęło działać, jednak nie wiadomo czemu 1 strona działa na wszystkich zakładkach...
A kod był...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0